Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

Email

- Nguyễn Văn Nhường

Phó phòng

0633581177

01682329399

nhuongnv@lamdong.gov.vn