Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Di động

Email

Nguyễn Văn Phương  Trưởng phòng    0914636268  phuongnvtnmt@lamdong.gov.vn

Võ Hồng Thanh

Cv     


   0988977772

thanhvh@lamdong.gov.vn

Bùi Huy Hoàng  CV         0985300851  hoangbh@lamdong.gov.vn