Cơ cấu tổ chức 

Bộ phận / chức vụ / họ và tên

Điện thoại

1. Ban Giám đốc:

Giám đốc: ông Huỳnh Ngọc Hải

0903747220

Phó GĐ: ông Nguyễn Văn Trãi

0918525057

Phó GĐ: ông Nguyễn Sô   

02633.815868

2. Văn phòng Sở:

 

Chánh Văn phòng: ông Phạm Thành Công

02633.824144   

3. ­Thanh tra Sở:

 

Chánh Thanh tra: ông Hoàng Lợi 

02633.832301

4. Phòng Quản lý Đất đai:

 

Trưởng phòng: ông Trần Viết Dũng

02633.836705

5. Phòng Đo đạc, Bản đồ và viễn thám:

 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phương               

0914636268 

6. Phòng Quản lý Khoáng sản và Tài nguyên nước

 

Trưởng phòng: ông Nguyễn Văn Đức     

02633.540599

7. Chi cục Bảo vệ Môi trường:

 

Chi cục trưởng: ông La Thiện Luân 

02633.822.277

8. Văn phòng Đăng ký đất đai:

 

Giám đốc: ông Nguyễn Phú Tuấn   

02633.970506

9. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường:

 

Giám đốc: ông Trần Nam Long  

02633.822434

10. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường:

 

Giám đốc: ông Trần Công Lộc

02633.541369

11. Trung tâm Phát triển Quỹ đất:

 

Phó Giám đốc phụ trách: ông Lê Văn Mỹ

02633.531075