Hướng dẫn công tác tình tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 


Văn vản số 3888/BTNMT-ĐCKS ngày 31/07/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Tải văn bản: bấm tại đây