Danh sách hoạt động khoáng sản do UBND tỉnh cấp giấy phép đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tính đến ngày 25/9/2019) 
Nội dung chi tiết: Tải tại đây