Danh sách các giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường do UBND tỉnh cấp đã hết hiệu lực (Tính đến ngày 25/9/2019) 
Nội dung chi tiết: Tải tại đây