Danh sách các giấy phép khai thác khoáng sản đã có quyết định thu hồi (Tính đến ngày 25/9/2019) 
Nội dung chi tiết: Tải tại đây