Danh sách trữ lượng khoáng sản được phê duyệt trữ lượng theo Luật Khoáng sản năm 2010 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng (Tính đến ngày 25/9/2019) 
Nội dung chi tiết: Tải tại đây