Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (Tính đến ngày 25/9/2019) 
Nội dung chi tiết: Tải tại đây