Công bố danh mục dự án thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù  
Công bố danh mục dự án thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng theo quyết định 1528/QĐ-TTg ngày 03/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ.