Công bố kế hoạch sử dụng đất huyện Lạc Dương năm 2016 
Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố kế hoạch sử dụng đất huyện Lạc Dương năm 2016