Công bố kế hoạch sử dụng đất huyện Di Linh năm 2016 
Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Di Linh và quyết định số 1173/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016