Công bố kế hoạch sử dụng đất huyện Đam Rông năm 2016 
Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố kế hoạch sử dụng đất huyện Đam Rông năm 2016