Công bố kế hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh năm 2016 
Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố kế hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh năm 2016