Công bố kế hoạch sử dụng đất huyện Đạ Huoai năm 2016 
Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố kế hoạch sử dụng đất huyện Đạ Huoai năm 2016