Liên hệ 

Địa chỉ : Tầng 3, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (số 36 Trần Phú – Phường 4 – thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng)

Điện thoại : 063.3824144

Fax : 063.3834589

Website : stnmt.lamdong.gov.vn

Email : stnmt@lamdong.gov.vn

Giám đốc        : ông Huỳnh Ngọc Hải                    Điện thoại : 063.3824144
Phó Giám đốc  : ông Nguyễn Văn Trãi                   Điện thoại : 
063.3824144

Phó Giám đốc :  Ông Nguyễn Sô                           Điện thoại: 063.3815868

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm : tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.