Thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Ngày 21/01/2020, tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX tổ chức kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp bất thường) thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Toàn cảnh kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX (kỳ họp thứ 12)

Căn cứ quy định của Trung ương và điều kiện thực tế tại địa phương, UBND cấp huyện đã triển khai xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập; sau khi được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 1057-TB/TU ngày 18/12/2019. Ngày 19/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2643/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã chỉ đạo, triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố đúng quy định; tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và được đa số cử tri đồng ý; Hội đồng nhân dân các xã, phường, thị trấn đã có Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã lập tờ trình, hồ sơ đảm bảo và được Sở Nội vụ thẩm định, tham mưu theo quy định.

Trên cơ sở Tờ trình số 399/TTr-UBND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX (kỳ họp thứ 12) biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với sự tán thành của 100% đại biểu có mặt về việc thống nhất sắp xếp, sáp nhập 318 thôn, tổ dân phố của 66 xã trực thuộc 12 huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để thành lập mới 153 thôn, tổ dân phố mới; đồng thời đổi tên 12 thôn thuộc 06 xã của huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh Lâm Đồng còn 1.376 thôn, tổ dân phố.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị đề nghị UBND các huyện, thành phố, các Sở, ngành liên quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đồng thời triển khai thực hiện các nội dung liên quan sau khi Nghị quyết đã được thông qua./.

                                         Tin từ: Văn Đồng

 Các tin khác