Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác Quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 

Thực hiện Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng năm 2019; Kế hoạch số 07/KH-SNV ngày 12/4/2019 của Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019.

Trong thời gian từ ngày 21/11/2019 đến ngày 29/11/2019, Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác Quản lý nhà nước về thanh niên do ông Ngô Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn; tham gia cùng đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên đã tiến hành kiểm tra, làm việc đối với 06 đơn vị, gồm UBND các huyện: Đơn Dương, Lâm Hà, Lạc Dương, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông và Chi nhánh Ngân hành chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn kiểm tra làm việc với huyện Đơn Dương

Đoàn kiểm tra làm việc với huyện Lâm Hà

Đoàn kiểm tra làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận một số kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên như việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo; công tác triển khai và kiểm tra việc thực hiện tại cơ sở…

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như: Việc đánh giá các chỉ tiêu đạt được chưa gắn với Kế hoạch đề ra hàng năm; công tác phối hợp giữa cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện chưa kịp thời; việc triển khai các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên, về công tác kiểm tra thực hiện còn ít; việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo và xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Huyện đoàn còn chậm…

Để góp phần làm tốt công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong thời gian tới, đồng thời có cơ sở để tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 vào năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh, Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị được kiểm tra khắc phục tồn tại, hạn chế; tập trung tham mưu triển khai thực hiện theo nội dung, nhiệm vụ được phân công và tập trung đánh giá cụ thể kết quả đạt được trên các nội dung, chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch./.
                                                                  Tin từ: Văn Đồng

 Các tin khác