Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 

Thực hiện Chương trình công tác số 34-CTr/BCĐ ngày 01/3/2019; Kế hoạch số 39-KH/BCĐ ngày 08/7/2019 của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh về kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 và Thông báo số 22-TB/BCĐ ngày 21/9/2018 của Ban chỉ đạo về phân công trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Lâm Đồng.

Trong thời gian từ 23/10 đến 14/11/2019, Đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ đối với loại hình cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ do ông Ngô Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn; tham gia cùng đoàn kiểm tra có ông Huỳnh Mỹ, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Phó đoàn, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đối với 12 đơn vị, gồm: Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Bảo Lộc; Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Cát Tiên; Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Đức Trọng; Trường Khiếm Thính Lâm Đồng; Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và Thanh tra tỉnh.

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban chỉ đạo, UBND huyện Đức Trọng

 

Đoàn kiểm tra làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

Đoàn kiểm tra làm việc với Trường Khiếm Thính Lâm Đồng

Qua công tác kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận một số kết quả đạt được trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền tại các cơ quan, đơn vị như việc thành lập, kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác lãnh, chỉ đạo, triển khai xây dựng, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện; việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm; công tác thi đua khen thưởng; giải quyết chế độ chính sách... Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập như: việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm chưa bám sát nội dung, quy trình, thời gian theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân còn hình thức, chưa chủ động trong việc tự kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; mô hình, điển hình dân vận khéo có đơn vị triển khai thực hiện còn ít, chưa được nhân rộng. Đồng thời, Đoàn cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như bám sát các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện đúng nội dung, quy trình, thời gian tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm; nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân; xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo theo Hướng dẫn số 36/HD-SNV ngày 30/8/2017 của Sở Nội vụthực hiện việc phân loại, đánh giá kết quả công tác dân vận chính quyền theo Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh

                                          Tin từ: Văn Đồng

 Các tin khác