Quá trình phát triển 
Quá trình phát triển

 SỞ NỘI VỤ TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ :  Địa chỉ cơ quan: Tầng 7, khối nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 063.3837971
Fax : 063.3834054
Website : http://snv.lamdong.gov.vn/

* Lãnh đạo Sở:

- Ông Trương Văn Hòa - Giám đốc Sở
- Ông Đàm Minh Tuấn - Phó giám đốc Sở, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng
- Ông Trần Hồng Quyết - Phó giám đốc sở
- Ông Ngô Văn Đức - Phó giám đốc sở, Trưởng Ban Tôn giáo
* Chức năng nhiệm vụ :

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước 30/4/1975, để giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác ổn định tổ chức, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Phòng Tổ chức Chính trị trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng (tiền thân của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh và Sở Nội vụ ngày nay). Nhiệm vụ chủ yếu của Phòng Tổ chức chính trị là tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể, MTTQ tỉnh thực hiện công tác xây dựng bộ máy chính quyền cách mạng các cấp ở địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ và quản lý biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp trong toàn tỉnh…

Cùng với sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng, trước yêu cầu thực tế đòi hỏi về công tác tổ chức nhà nước ở địa phương và thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức cán bộ chính phủ về công tác tổ chức nhà nước, ngày 4/4/1977 UBND tỉnh đã ký quyết định số 13/QĐTC thành lập Ban Tổ chức UBND tỉnh Lâm Đồng đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh Lâm Đồng, đồng thời bổ nhiệm Đ/c Cao Hồng Lĩnh: nguyên Ủy viên Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng ban, bổ nhiệm Đ/c Tôn Tích Phu phụ trách Phòng Tổ chức chính trị làm Phó trưởng ban. Chức năng của Ban là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện về quản lý nhà nước về công tác tổ chức nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng, có những nhiệm vụ trọng tâm:

- Giúp UBND tỉnh xây dựng đề án thành lập, sát nhập, chia tách, điều chỉnh các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện công tác xây dựng chính quyền các cấp; phối hợp với các cơ quan hữu quan của tỉnh tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tổ chức hướng dẫn theo dõi việc thực hiện công tác địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh, nâng cấp đô thị…

- Giúp UBND tỉnh chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở và thực hiện chính sách cán bộ chính quyền cơ sở.

- Giúp UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc tỉnh …

- Giúp UBND tỉnh chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, quản lý biên chế, quỹ tiền lương, chế độ chính sách vv…của đội ngũ CBCNVC ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh.

Cách mạng ngày càng phát triển, yêu cầu đối với công tác tổ chức nhà nước cấp tỉnh ngày càng cao. Ngày 20/11/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-TTg “V/v đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành Sở Nội vụ”. Ngày 24/12/2003 Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lâm Đồng được đổi tên thành Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 176/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 186/QĐ-UB ngày 11/10/2004 “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng”.

Tiếp đó ngày 04/6/2008, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. UBND tỉnh đã thành lập Ban Thi đua khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tại quyết định 2032/QĐ-UBND và thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tại quyết định 2033/QĐ-UBND vào ngày 25/7/2008.

Từ đây chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ được cụ thể chi tiết và tập trung cho quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn tỉnh gồm: Tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; đào tạo và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

Trong thời gian qua Sở đã tập trung công tác xây dựng chính quyền cơ sở đặc biệt là xây dựng chính quyền cơ sở theo đề án Tây nguyên. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu đổi mới đúng Pháp lệnh CBCC, Luật Cán bộ, công chức và những quy định cụ thể của Chính phủ; làm tốt công tác quản lý biên chế theo hướng tích cực nâng cao chất lượng, trình độ, tinh giản biên chế. Tích cực chuyển các đơn vị sự nghiệp sang hoạt động có thu, tự trang trải, tự đảm bảo kinh phí hoạt động. Tăng cường đầu tư nghiên cứu, phân cấp cho cơ sở tạo thế mạnh từ cơ sở, tăng cường công tác thanh kiểm tra – Tập trung đầu tư cho công tác cải cách hành chính, công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh trí tuệ từ cơ sở, làm tốt công tác xây dựng chính quyền cơ sở, chăm lo đời sống của nhân dân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội…trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với sự kiện toàn tổ chức và sự lớn mạnh của đội ngũ CBCC của tỉnh Lâm Đồng, đội ngũ CBCC của Sở Nội vụ hiện nay ngày càng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phân công các Đ/c Nguyễn Văn Hùng - Tỉnh ủy viên về làm Trưởng ban, Giám đốc Sở. Đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ trình độ ngày càng được nâng cao, được bổ sung từ sinh viên ở các trường Đại học, Đại học hành chính; cán bộ có kinh nghiệm ở các địa phương, các ngành; nhiều Đ/c đã được đào tạo cao cấp, cử nhân lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, được bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước, nghiệp vụ về công tác tổ chức nhà nước…Đội ngũ cán bộ ngành tổ chức nhà nước tỉnh Lâm Đồng đã đoàn kết, khắc  phục mọi khó khăn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao các nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn.

Với những thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Sở Nội vụ đã vinh dự được Chủ tịch nước, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc; được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng ba (năm 1997); Huân chương Lao động Hạng nhì (năm 2005). Nhiều đơn vị trực thuộc, nhiều cán bộ, công chức, viên chức của Sở đã được UBND tỉnh, Bộ Nội vụ tặng bằng khen, cờ thi đua và 06 đ/c đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba. Với những ghi nhận trên đã đánh dấu son trong lịch sử hình thành, phát triển của Sở Nội vụ và ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nội vụ; công sức đóng góp không mệt mỏi của cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Lâm Đồng qua các thời kỳ .