Danh bạ điện thoại 

Lãnh đạo Sở  

Giám đốc

Trương Văn Hòa

ĐTCQ: 3532351

Email: tvhoa@lamdong.gov.vn

Phó Giám đốc

Đàm Minh Tuấn

ĐTCQ: 3822820

Email: tuandm@lamdong.gov.vn

Phó Giám đốc

Ngô Văn Đức

ĐTCQ: 3825122

Email: vanduc@lamdong.gov.vn

Phó Giám đốc

Trần Hồng Quyết

ĐTCQ: 3833176

Email: quyetth@lamdong.gov.vn

Văn Phòng

Chánh văn phòng

Trần Ngọc Xuân

ĐTCQ: 3837971

Email: xuantn@lamdong.gov.vn

Phó Chánh văn phòng

Phan Công Thành

ĐTCQ: 0907662662

Email: thanhpc@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Mai Thị Thúy Hoa

ĐTCQ: 3822393

Email:hoamtt@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Bùi Văn Quân

ĐTCQ: 3837971

Email: quanbv@lamdong.gov.vn

 Kế Toán     
 Lê Thị Diễm Tuyền

ĐTCQ: 3829967

Email: tuyenltd@lamdong.gov.vn

Văn thư

Dương Thị Thúy

ĐTCQ: 3822393

Email:thuydt@lamdong.gov.vn

Công chức, viên chức

Trưởng phòng

Hoàng Kim Cương

ĐTCQ: 3834533

Email:cuonghk@lamdong.gov.vn

Phó phòng

Nguyễn Thị Thu Hà

ĐTCQ: 3834533

Email: nttha@lamdong.gov.vn

Phó phòng

Lê Minh Tuấn

ĐTCQ: 3834533

Email: tuanlm@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

ĐTCQ: 3834533

Email: 

Chuyên viên

K’Rơ Yang Luyến

ĐTCQ: 3834533

Email: luyenkrj@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Đặng Hoàng Khang

ĐTCQ: 3834533

Email:

 Chuyên viên
 Trần Thái Huy Hoàng

ĐTCQ: 3834533

Email: hoangttt@lamdong.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Thu

ĐTCQ: 3833306

Email: thunv@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

 Dương Tuấn Anh

ĐTCQ: 3833306

Email: 

Chuyên viên

Nguyễn Lê Anh Đào

ĐTCQ: 3833306

Email: daonla@lamdong.gov.vn

Phòng Tổ chức Biên chế

Trưởng phòng

Nguyễn Đức Vũ

ĐTCQ: 3531541

Email: ndvu@lamdong.gov.vn

Phó phòng

Lê Hoàng Thùy Dương

ĐTCQ: 3531541   

Email:duonglht@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Nguyễn Hữu Trà 

ĐTCQ: 3531541 

Email: nhtra@lamdong.goc.vn

Chuyên viên

Chế Thị Như Quỳnh

ĐTCQ: 3531541

Email: quynhctn@lamdong.gov.vn

Phòng Thanh tra

Chánh thanh tra

Phạm Phi Thăng

ĐTCQ:3829967

Email: thangpp@lamdong.gov.vn

Thanh tra viên

Vũ Quang Tuyên

ĐTCQ:3829967

Email: tuyenvq@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Triệu Tuấn Anh

ĐTCQ:3829967

Email: anhtt@lamdong.gov.vn

Phòng Xây dựng Chính quyền

Trưởng phòng

Đặng Ngọc Sơn

ĐTCQ: 0918650168

Email: sondn@lamdong.gov.vn

Phó phòng

Nguyễn Văn Đồng

ĐTCQ: 3834227

Email: dongnv@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Võ Lê Sang

ĐTCQ: 3834227

Email: sangvl@lamdong.gov.vn


Chuyên Viên

 Dương Văn Chất 

 ĐTCQ: 3834227