Chức năng nhiệm vụ 

1. Địa chỉ: 

Địa chỉ: 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (063) 3821034
Fax: (063) 3597000

2. Lãnh đạo Sở:
- Ông Đào ThànhTrung - Giám đốc.
    Điện thoại: 063.3597009
- Ông Trần Thanh Hoài - Phó Giám đốc.
    Điện thoại: 063.3552522

    Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác ngoại vụ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.     

5. Nhiệm vụ và quyền hạn:

5.1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành:

     - Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác ngoại vụ;

    - Quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác ngoại vụ; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực ngoại vụ thuộc phạm vi quản lý của Sở;

    - Quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở.

  5.2. Tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành:

    - Quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh về các lĩnh vực trong công tác ngoại vụ;

    - Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

  5.3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về công tác ngoại vụ sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

  5.4. Tổ chức và quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài:

    - Thống nhất quản lý các đoàn, cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

    - Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

    - Thống kê, tổng hợp các đoàn đi công tác nước ngoài của cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của tỉnh.

    - Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo ủy quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

  5.5. Quản lý các đoàn vào:

    - Là cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền trong việc xem xét, thỏa thuận cho các đoàn khách nước ngoài đến làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

      Riêng đối với các đoàn liên quan đến lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, nhân quyền hoặc liên quan đến các vấn đề nhạy cảm khác, phải xin ý kiến UBND tỉnh hoặc các Ban chỉ đạo của tỉnh bằng văn bản để được hướng dẫn giải quyết.

    - Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh để đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc.

    - Thống kê, tổng hợp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định.

  5.6. Công tác lãnh sự:

    - Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác xuất, nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình di trú của công dân Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong công tác lãnh sự tại địa phương;

    - Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

  5.7. Về thông tin đối ngoại:

   - Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt.

   - Cung cấp thông tin liên quan đến địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại của Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền.

    - Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

    - Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương, xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo UBND tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

  5.8. Đối với các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài:

    - Phối hợp với các cơ quan liên quan xúc tiến vận động, quản lý hoạt động của các khoản viện trợ thuộc các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp địa phương theo quy định của pháp luật;

    - Hỗ trợ các thủ tục hành chính trong việc triển khai các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp đỡ địa phương.

  5.9. Về kinh tế đối ngoại:

    - Giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

    - Phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài  thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết kinh tế, đầu tư tại địa phương theo sự phân công của UBND tỉnh.

    - Tham gia công tác xúc tiến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giúp các doanh nghiệp địa phương  mở rộng hợp tác với các nước.

  5.10. Về văn hóa đối ngoại:

    - Tổ chức thực hiện chương trình hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

    - Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại địa phương và việc xây dựng, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của địa phương ra nước ngoài.

  5.11. Về  người Việt Nam ở nước ngoài:

    - Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao;

    - Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ ở địa phương trong các hoạt động tại địa phương;

    - Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương.

  5.12. Tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; tổ chức triển khai thực hiện điều ước quốc tế tại địa phương:

    - Là cơ quan đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ xin tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương để trình UBND tỉnh xem xét, ra quyết định cho tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định của pháp luật.

    - Thống nhất quản lý các hoạt động ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế, thực hiện điều ước quốc tế theo ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

    - Là cơ quan đầu mối quan hệ, hợp tác với các tổ chức, đơn vị, địa phương nước ngoài.

    - Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hướng giải quyết những vấn đề phát sinh phức tạp trong công tác ngoại vụ ở địa phương.

  5.13. Triển khai thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh.

 5.14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngoại vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác ngoại vụ thuộc UBND cấp huyện.

  5.15. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực ngoại vụ.

  5.16. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực ngoại vụ theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

  5.17. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngoại vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao.

  5.18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở; quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

  5.19. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

  5.20. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn  khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

    - Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác ngoại vụ;

    - Quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác ngoại vụ; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực ngoại vụ thuộc phạm vi quản lý của Sở;

    - Quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở.

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

6. Các phòng, ban:

STT

Tên phòng, ban

Số nhân viên

Phụ trách phòng

Điện thoại

1

Văn phòng

07

Ngô Minh Tuấn

063.3821034

2 Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài 03 Nhâm Ngọc Linh 063.3597007
3

Phòng Hợp tác quốc tế

05

Nguyễn Hạp

063.3597006