TTHC nước ngoài 

Danh mục thủ tục hành chính ở nước ngoài

Các thủ tục hành chính thực hiện tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao và đã được công khai trên Mạng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính: 

STT

                           Tên thủ tục hành chính

Số Serie

CSDL quốc gia

   1

Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu công vụ tại các cơ quan ở trong nước

B-BNG-075375-TT

   2

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch đã đăng ký tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mà sổ hộ tịch đã chuyển lưu tại tại Cục Lãnh sự

B-BNG-044440-TT

   3

Cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam 

B-BNG-077738-TT

   4

Cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam tại Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài 

B-BNG-084929-TT

   5

Cấp giấy xác nhận ưu đãi cho người Việt nam ở nước ngoài 

B-BNG-085440-TT

   6

Cấp giấy xác nhận ưu đãi cho người Việt nam ở nước ngoài tại Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-095910-TT

   7

Cấp lại bản chính giấy khai sinh đã đăng ký tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mà sổ hộ tịch đã chuyển lưu tại tại Cục Lãnh sự

B-BNG-075432-TT

   8

Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu công vụ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

B-BNG-077699-TT

   9

Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

B-BNG-077658-TT

   10

Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông (điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân trong hộ chiếu), hoặc bổ sung trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-078166-TT

   11

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch cho công dân Việt Nam đã đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam, mà sổ đăng ký các sự kiện hộ tịch đó đang lưu tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-076568-TT

   12

Cấp Giấy miễn thị thực tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

B-BNG-078258-TT

   13

Cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt nam

B-BNG-173074-TT

   14

Cấp giấy thông hành tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

B-BNG-078207-TT

   15

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài.

B-BNG-076475-TT

   16

Cấp hộ chiếu công vụ do làm hỏng, mất tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

B-BNG-077619-TT

   17

Cấp hộ chiếu công vụ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

B-BNG-076777-TT

   18

Cấp hộ chiếu ngoại giao tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

B-BNG-076318-TT

   19

Cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-077759-TT

   20

Cấp lại bản chính giấy khai sinh đã đăng ký khai sinh tại Cơ quan đại diện Việt Nam, mà sổ đăng ký sự kiện hộ tịch đó đang lưu tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-076539-TT

   21

Cấp lại hộ chiếu ngoại giao do làm hỏng, mất tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

B-BNG-077386-TT

   22

Cấp lại hộ chiếu phổ thông (do bị mất, bị hư hỏng, hết thời hạn sử dụng, tách trẻ em trong hộ chiếu của cha hoặc mẹ), hoặc hộ chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cầu cấp đổi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-078132-TT

   23

Chứng thực Hợp đồng, di chúc, giấy uỷ quyền, các đoạn trích tài liệu, bản sao, bản chụp các giấy tờ tài liệu, bản dịch ở nước ngoài

B-BNG-076804-TT

   24

Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 

B-BNG-076618-TT

   25

Gia hạn hộ chiếu công vụ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

B-BNG-077362-TT

   26

Gia hạn hộ chiếu ngoại giao tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

B-BNG-076869-TT

   27

Hợp pháp hóa, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

B-BNG-078632-TT

   28

Thủ tục cập nhật thông tin đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài 

B-BNG-173194-TT

   29

Thủ tục hồi hương (Đăng ký thường trú ở Việt Nam) tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-077719-TT

   30

Thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-173192-TT

   31

Xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-170054-TT

   32

Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau cư trú ở nước ngoài, hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-077035-TT

   33

Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-170052-TT

   34

Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-077280-TT

   35

Đăng ký kết hôn giữa hai bên nam nữ là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

B-BNG-077250-TT

   36

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

B-BNG-078679-TT

   37

Đăng ký khai sinh quá hạn cho người sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 

B-BNG-076523-TT

   38

Đăng ký khai tử quá hạn cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài 

B-BNG-076662-TT

   39

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, mà việc hộ tịch đó trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-076724-TT

   40

Đăng ký lại việc sinh cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, mà việc hộ tịch đó trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-076571-TT

   41

Đăng ký lại việc tử cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, mà việc hộ tịch đó trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-076676-TT

   42

Đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau cư trú ở nước ngoài, hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-077015-TT

   43

Đăng ký việc nhận cha, mẹ giữa người nhận chưa thành niên và người được nhận là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài

B-BNG-076790-TT

   44

Đăng ký việc nhận cha, mẹ giữa người nhận đã thành niên và người được nhận là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài

B-BNG-076757-TT

   45

Đăng ký việc nhận con giữa người nhận và người được nhận là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài

B-BNG-076963-TT

   46

Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi giữa người nhận nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với trẻ em được nhận làm con nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài

B-BNG-076693-TT

   47

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam đã đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam hoặc đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và đã ghi chú vào sổ hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-077044-TT

   48

Đăng ký việc tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-076651-TT

   49

Xin thôi quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-170053-TT

   50

Đăng ký việc nhận cha, mẹ giữa người nhận đã thành niên và người được nhận là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài

B-BNG-076757-TT

   51

Đăng ký việc nhận con giữa người nhận và người được nhận là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài

B-BNG-076963-TT

   52

Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi giữa người nhận nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với trẻ em được nhận làm con nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài

B-BNG-076693-TT

   53

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam đã đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam hoặc đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và đã ghi chú vào sổ hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-077044-TT

   54

Đăng ký việc tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

B-BNG-076651-TT