Văn phòng Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng 

Điện thoại: 0633 822 165 , 063 3 541 982,  3541581
Email:sldtbxh@lamdong.gov.vn 

 

 

Số TT

 

Họ và tên

 

Nhiệm vụ

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Dương Văn Tín

Chánh văn phòng

 

 Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám Sở về toàn bộ các mặt công tác Văn phòng Sở; phân công nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát CBCC thuộc quyền thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Sở; trực tiếp tham mưu Ban Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của ngành trên cả 03 lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội.

 

 

 

 

2

 

 

Lê Bá Chu

Phó Chánh Văn phòng

 

 

Phụ trách công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ hàng tháng, quí, năm, phối hợp đôn đốc thực hiện các báo cáo chuyên đề, đốt xuất gửi cấp trên và các cơ quan liên quan đúng thời gian quy định. Theo dõi công tác cải cách hành chính, bình đẳng giới, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

Quản lý điều hành toàn diện các mặt công tác Văn phòng Sở khi Chánh Văn phòng đi công tác vắng.

 

 

 

3

 

Phan Thị Huyền

Phó Chánh Văn phòng

 

Phụ trách công tác quản trị hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật, văn thư - lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước; đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách CBCCVC thuộc Sở quản lý; hoạt động văn phòng điện tử; trang web của Sở. 

 

 

 

4

 

 

Trần Thị Vũ Huyền Thư

Chuyên viên

 

 

 

Trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa Văn phòng Sở; công tác cải cách hành chính, pháp chế, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ.

  

 

5

 

 Phan Thị Hoàng Hương

Chuyên viên

 

Trực tiếp phụ trách văn thư - lưu trữ ; Văn phòng điện tử của Sở; trang web của Sở; kiêm nhiệm công tác thủ quỹ của cơ quan.

 

 

 

6

 

 

 

 

Đậu Thị Ngọc

Kế toán trưởng

 

Trực tiếp tham mưu cho Ban Giám đốc Sở thực hiện tốt công tác quản lý tài chính và tài sản nội bộ, bảo đảm điều hòa, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí, tiết kiệm chi hành chính thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức; chủ động nghiên cứu kịp thời đề xuất sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và công khai tài chính tại hội nghị cán bộ công chức hàng năm, theo dõi việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ công chức và người lao động hợp đồng của cơ quan văn phòng Sở.

 

 

7

 

Nguyễn Thiên Ân

Nhân viên Lái xe

 

Trực tiếp quản lý phương tiện, lái xe an toàn; đề xuất thanh toán công tác phí, nhiên liệu và sửa chữa phương tiện theo đúng quy định.

 

 

8

 

Đỗ Thị Quỳnh Như

Nhân viên Tạp vụ

 

Có trách nhiệm giữ vệ sinh sạch sẽ cơ quan và phục vụ nước uống các cuộc họp.