Danh mục TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội đến Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng  

A, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

STT

Tên thủ tục hành

Thời hạn giải quyết

Địa điểm/cách thức thực hiện

Phí,

lệ phí

Căn cứ pháp lý

I.

Lĩnh vực Dạy nghề

1

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 286264

 

10 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/ 2014/QH13.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP;

- Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH.

2

Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp

20 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

Không

-  Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/ 2014/QH13.

-Nghị định 143/2016/NĐ – CP.

-    QĐ số 1775/QĐ – BLĐTBXH.

3

Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh

20 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

Không

-  Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/ 2014/QH13.

-   Nghị định 143/2016/NĐ – CP.

 -   QĐ số 1775/QĐ – BLĐTBXH.

4

Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp

05 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

Không

-  Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/ 2014/QH13.

-   Nghị định 143/2016/NĐ – CP.

-   QĐ số 1775/QĐ – BLĐTBXH.

5

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận

- Sở Lao động Thương binh và Xă hội:

+ 05 ngày làm việc để gửi hồ sơ sang Hội đồng thẩm định;

+ 30 ngày làm việc để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Hội đồng thẩm định: 10 ngày làm việc;

- UBND tỉnh: 10 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

 

 

Không

-  Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/ 2014/QH13.

-  Nghị định 48/2015/NĐ – CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

-   Nghị định 143/2016/NĐ – CP.

- QĐ số 505/QĐ – BLĐTBXH. 

6

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

20 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

                

 

 

Không

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộivề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

7

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

05 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

Không

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.

8

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 30 ngày làm việc

 

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không


- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/ 2014/QH13.

-  Nghị định 48/2015/NĐ – CP.

-   Nghị định 143/2016/NĐ – CP.

 9 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện   Cơ quan chủ quản trường: 15 ngày làm việc       - Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.Không
 - Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/ 2014/QH13.
- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp.
 10 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện  Cơ quan chủ quản trường: 15 ngày làm việc    - Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 


Không
 - Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/ 2014/QH13.
- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH 
 11  Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện    Cơ quan chủ quản trường: 15 ngày làm việc    - Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 Không
 - Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/ 2014/QH13.
- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH 
 12      Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận      20 ngày làm việc  - Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 Không
 - Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.
- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.
 13       Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận   20 ngày làm việc  - Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 Không
  - Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.
 14 Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ   - Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 Không
 - Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/ 2014/QH13.
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.
- Nghị định số 14/0/2018/NĐ-CP.
- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.
 STT     Tên thủ tục hành chính  Thời hạn giải quyết   Địa điểm/cách thức thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
 Phòng chống tệ nạn xã hội
15  Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 15 ngày làm việc
- UBND tỉnh: 07 ngày làm việc 
- Địa điểm: TT phục vụ HCC.
- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3. Không
- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 09/2013/NĐ-CP
 16 Cấp lại  giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 07 ngày làm việc
- UBND tỉnh: 07 ngày làm việc  
  - Địa điểm: TT phục vụ HCC.
- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3. 
Không 
- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP.
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 
 17 Sửa đổi, bổ sung, thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân         - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 07 ngày làm việc.
- UBND tỉnh: 07 ngày làm việc.  
  - Địa điểm: TT phục vụ HCC.
- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.  
Không 
- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP.
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 
18 Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân  
 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 07 ngày làm việc
- UBND tỉnh: 07 ngày làm việc  
 - Địa điểm: TT phục vụ HCC.
- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.  Không 
- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP.
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.  
 19 Đề nghị chấm dứt hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân
 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc
- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc  
- Địa điểm: TT phục vụ HCC.
- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.  Không  
- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP.
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH.   
Lao động - Tiền lương
 20 Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 20 ngày làm việc
- UBND tỉnh: 07 ngày làm việc   
- Địa điểm: TT phục vụ HCC.
- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.   Không
- Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
- Quyết định số 636/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 21  Gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 20 ngày làm việc
- UBND tỉnh: 07 ngày làm việc 
- Địa điểm: TT phục vụ HCC.
- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3. 
Không
- Nghị định số 29/2019/NĐ-CP.
- Quyết định số 636/QĐ-BLĐTBXH
 22 Cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 20 ngày làm việc
- UBND tỉnh: 07 ngày làm việc  
- Địa điểm: TT phục vụ HCC.
- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.  Không 
- Nghị định số 29/2019/NĐ-CP.
- Quyết định số 636/QĐ-BLĐTBXH 
 23 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:10 ngày làm việc.
- UBND tỉnh: 07 ngày làm việc   
- Địa điểm: TT phục vụ HCC.
- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.   
 


Không 
- Nghị định số 29/2019/NĐ-CP.
Quyết định số 636/QĐ-BLĐTBXH. 
 24   Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:05 ngày làm viêc.
- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc  
- Địa điểm: TT phục vụ HCC.
- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.    Không  
- Nghị định số 29/2019/NĐ-CP. 
-Quyết định số 636/QĐ-BLĐTBXH.  
 25   Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19
 08 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Cơ quan Bảo hiểm Xã hội: 03 ngày làm việc.

- UBND cấp huyện : 03 ngày làm việc.

UBND cấp tỉnh: 02 ngày làm việc.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cơ quan Bảo hiểm Xã hội

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến 


Không 

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

- Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 
 26 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

05 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc.

- UBND cấp tỉnh: 02 ngày làm việc. 
 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


Không
 
 

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg .
- Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH.
Lĩnh vực Việc làm
 27 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 
 12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- UBND cấp xã: 05 ngày.

- Chi cục Thuế:  02 ngày làm việc.

- UBND cấp huyện: 03 ngày.

- UBND cấp tỉnh: 02 ngày làm việc.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

Không
- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg .

- Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH. 
 28    Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.  05 ngày làm việc kể từ khi UBND cấp huyện nhận được Danh sách do UBND cấp xã trình.

- UBND cấp huyện: 02 ngày làm việc.

- UBND cấp tỉnh : 03 ngày làm việc. 
 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

Không
 

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg .
- Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH.
 29  Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19   12 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- UBND cấp xã: 07 ngày làm việc.

- UBND cấp huyện: 02 ngày làm việc.

- UBND cấp tỉnh: 03 ngày làm việc.
 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 
Không
 


- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg .
- Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH.


II. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

STT

Tên thủ tục hành

Thời hạn giải quyết

Địa điểm/cách thức thực hiện

Phí,

lệ phí

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực An toàn Lao động

30

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

05 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Thông tư 35/2012/TT–BLĐTBXH ngày 27/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 1683 /QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ LĐTBXHVề việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực An toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

31

Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xă hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

 

 

Không

- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ;

- Nghị định 44/2016/NĐ - CP;

- Thông tư 16/2017/TT - LĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

- QĐ số 1872/QĐ - BLĐTBXH ngày 4/12//2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội..

32

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)

25 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

1.200.000 đổng

- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13;

-      Nghị định số 44/2016/NĐ CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi QLNN của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

-  Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

33

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập).

- Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung phạm vi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 25 ngày làm việc.

 

- Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong trường hợp bị hỏng, mất, cấp đổi tên: 10 ngày làm việc.

 

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

- Trường hợp gia hạn: 1.200.000 đồng.

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung: 500.000 đồng.

- Trường hợp cấp lại: không.

- Trường hợp cấp đổi tên: không.

 

 

 

 

- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13;

-      Nghị định số 44/2016/NĐ CP;

-      Nghị định 140/2018/NĐ-CP;

-      Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH.

II

Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước

34

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

 


07 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

Không

· Luật 72/2006/QH11

· - Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN

· - Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH

-  Quyết định số 487/QĐ-LĐTBXH ngày 4/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

35

Đăng ký hợp đồng cá nhân

 

05 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

Không

- Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội

- Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- QĐ số 1632/QĐ - BLĐTBXH ngày 6/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

36

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

 

10 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

- Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;  

- Nghị định 126/2007/NĐ-CP;

- Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH;

- QĐ số 1632/QĐ - BLĐTBXH .

37

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

10 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

 

 

 

Không

- Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ;

- Nghị định 61/2015/NĐ – CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số Điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- QĐ số 1480/QĐ - BLĐTBXH ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

III

Lĩnh vực Việc làm

38

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

20 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm

 

Không

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội.

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp.

- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xă hội Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

- QĐ số 1872/QĐ - BLĐTBXH.

39

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định

Trung tâm dịch vụ việc làm

 

 

Không

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13.

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

- QĐ số 1872/QĐ - BLĐTBXH.

40

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Không quy định

Trung tâm dịch vụ việc làm

 

Không

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13.

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

- QĐ số 1872/QĐ - BLĐTBXH.

41

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

Không quy định

Trung tâm dịch vụ việc làm

 

Không

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13.

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

- QĐ số 1872/QĐ - BLĐTBXH

42

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

 

03 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm

 

Không

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13.

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

- QĐ số 1872/QĐ - BLĐTBXH.

43

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

 

03 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm

 

Không

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13.

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

- QĐ số 1872/QĐ - BLĐTBXH

44

Giải quyết hỗ trợ học nghề

15 ngày làm việc

Trung tâm dịch vụ việc làm

 

Không

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13.

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

- QĐ số 1872/QĐ - BLĐTBXH.

45

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

 

Không quy định

Trung tâm dịch vụ việc làm

 

Không

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13.

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

- QĐ số 1872/QĐ - BLĐTBXH.

46

Thông báo tìm việc làm hằng tháng

Không quy định

Trung tâm dịch vụ việc làm

 

Không

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13.

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

- QĐ số 1872/QĐ - BLĐTBXH.

47

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

07 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

Không

- Luật Lao động ngày 18/6/2012;

- Luật Việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi QLNN của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 1685/QĐ-BLĐTBXH ngày 23/11/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộicông TTHC được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

48

 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

05 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

- Luật Lao động ngày 18/6/2012;

- Luật Việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP;

- Quyết định số 1685/QĐ-BLĐTBXH.

49

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

05 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

- Luật Lao động ngày 18/6/2012;

- Luật Việc làm ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP;

- Quyết định số 1685/QĐ-BLĐTBXH.

50

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

(TTHC đã được đơn giản hóa về đối tượng thực hiện, thời hạn giải quyết, kết quả giải quyết TTHC)


 

03 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

 

 

Không

-   Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH ;

- Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao đông nước ngoài làm viêc tại Việt Nam;

-  Công văn số 619/TTg-KGVX ngày 12/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ v/v triển khai thực hiện Nghị định 11/2016/NĐ-CP ;

-  Công văn số 1493/TTg-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ;

-  Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

-   QĐ số 632/QĐ – BLĐTBXH ngày 4/5/2019 của Bộ Lao động – TBXH .

51

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

(TTHC đã được đơn giản hóa về đối tượng thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết)


05 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000 dồng

-   Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ;

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP;

- Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ;

- Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH;

-  Công văn số 619/TTg-KGVX ;

-  Công văn số 1493/TTg-KGVX;

-  Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND.

-   QĐ số 632/QĐ – BLĐTBXH .

52

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

(TTHC đã được đơn giản hóa về đối tượng thực hiện, mẫu đơn, mẫu tờ khai)


03 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

800.000 đồng

-  Nghị định số 140/2018/NĐ-CP;

-   Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ;

-  Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH

-  Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

-   Công văn số 619/TTg-KGVX;

-   Nghị quyết số 22/2016/NQ - HĐND.

-   QĐ số 632/QĐ – BLĐTBXH.

IV

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

53

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


03 ngày làm việc

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

Không

- Quyết định 53/2015/QĐ – TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

- Thông tư liên tịch số 12/2016/ TTLT-BLĐTBXH -BGDĐT - BTC ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại quyết định số 53/2015/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động-TB&XH về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-TB&XH

- Quyết định số 2020/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ Lao động - TB&XH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-TB&XH.

54

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

10 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

 

 

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

- Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định 140/2018/NĐ - CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ;

- Nghị định 15/2019/NĐ - CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- QĐ số 391/QĐ - BLĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

55

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

05-10 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/ 2014/QH13.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP;

- Nghị định 15/2019/NĐ - CP.

- QĐ số 391/QĐ – BLĐTBXH.

56

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ

 

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 
Không

-  Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/ 2014/QH13.

-   Nghị định 143/2016/NĐ – CP.

-  Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

57

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

 

15 ngày làm việc

 

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/ 2014/QH13.

-  Thông tư 47/2016/TT – BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xă hội quy định về điều lệ trường trung cấp.

- Thông tư 18/2018/TT – BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xă hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ LĐTB XH.

- QĐ số 391/QĐ - BLĐTBXH.

 58 Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp   30 ngày làm việc  - Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 Không
 - Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.
- Quyết định số 981/QĐ-LĐTBXH.

V.

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

59

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

15 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

 

 

Không

- Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH13 ngày 17/6/2012 của Quốc hội.

- Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định  28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ. 

-  QĐ số 1938/QĐ - BLĐTBXH ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

60

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

10 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

- Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH13.

- Nghị định 28/2012/NĐ-CP.

- Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH

-  QĐ số 1938/QĐ - BLĐTBXH.

61

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

05 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

- Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lư các cơ sở trợ giúp xă hội.

-  QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

62

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 05 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

Không

- Nghị định 103/2017/NĐ-CP.

-   QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH .

63

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

15 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

Không

-   Nghị định 103/2017/NĐ-CP.

-   QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

64

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

15 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

Không

- Nghị định 103/2017/NĐ-CP.

-   QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

65

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

15 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

- Nghị định 103/2017/NĐ-CP.

-   QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

66

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

07 ngày làm việc

Cơ sở bảo trợ xã hội

Không

- Nghị định 103/2017/NĐ-CP.

- QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

67

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở. Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng, Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định

Cơ sở bảo trợ xã hội

 

 

Không

- Nghị định 103/2017/NĐ-CP.

- QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

68

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Theo thỏa thuận

Cơ sở bảo trợ xã hội

Không

- Nghị định 103/2017/NĐ-CP.

- QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

VI.

Lĩnh vực Lao động tiền lương

69

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Không quy định

Sở Lao động TBXH

Không

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hộ

- Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

-   QĐ số 636/QĐ – BLĐTBXH ngày 5/5/2019.

70

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Không quy định

Sở Lao động TBXH

Không

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hộ

-   Nghị định 05/2015/NĐ-CP

-   QĐ số 1858/QĐ - BLĐTBXH.

VII.

Lĩnh vực Người có công

71

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

 

15 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điềucủa Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

-  Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

-  Quyết định số 1734/QĐ - BLĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐTBXH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

72

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm ðình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

* Trường hợp bị tạm đ́nh chỉ chế độ do bị kết án tù đă chấp hành xong hình phạt tù: 10 ngày làm việc

* Trường hợp bị tạm đ́nh chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú: 10 ngày làm việc

* Trường hợp đă đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ: 10 ngày làm việc

* Trường hợp bị tạm đ́nh chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra: Không quy định

 

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

- Quyết định số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

73

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

10 ngày làm việc

 

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

- Quyết định số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

74

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

15 ngày làm việc,

 

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

- Quyết định số 1734/QĐ - BLĐTBXH

75

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

20 ngày làm việc,

 

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-  Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

- Quyết định số 1734/QĐ - BLĐTBXH

76

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

 

25 ngày

 

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-  Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

- Quyết định số 1734/QĐ - BLĐTBXH

VIII

Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

77

Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

Ngay sau khi nhận Hồ sơ

Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

 

 

 

Không

-   Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA

-   QĐ số 1724/QĐ - BLĐTBXH.

IX

Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em

78

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm.

Công an xã, Công an huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

 

Không

-   Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

-    QĐ số 847/QĐ - BLĐTBXH.

79

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

07 ngày làm việc

Công an xã, Công an huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện

 

 

 

 

Không

-  Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

-   QĐ số 847/QĐ - BLĐTBXH.

80

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 

05 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

-   Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 5/4/2016 của Quốc hội;

 - Nghị định 56/2017/NĐ – CP ngày 9/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

-  QĐ số 847/QĐ - BLĐTBXH.

III.TTHC liên thông: 

 

I.

Lĩnh vực An toàn lao động

81

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc;

-  Bảo hiểm xã hội tỉnh: 05 ngày làm việc.

 

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

 

Không

- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội;

- Nghị định 37/2016/NĐ - CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

-  Thông tư 26/2017/TT - LĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

-   QĐ số 2117/QĐ - BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

82

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh: 05 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13;

- Nghị định 37/2016/NĐ - CP.

-   Thông tư 26/2017/TT - LĐTBXH.

-   QĐ số 2117/QĐ – BLĐTBXH.

II.

Lĩnh vực việc làm

83

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 30 ngày làm việc;

-  Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh: không quy định.

 

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội.

-  Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp.

- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xă hội

- QĐ số 1872/QĐ - BLĐTBXH.

III.

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp   

  84

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

+ thẩm định hồ sơ: 05 ngày làm việc;

+ trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập: 10 ngày làm việc.

- Hội đồng thẩm định: 05 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/ 2014/QH13.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP;

- Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH.

IV.

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

85

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

- UBND xã: 15 ngày làm việc (trong đó có 07 ngày công khai kết quả xét duyệt);

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: 07 ngày làm việc.

- UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc;

- Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội: 07ngày làm việc.

- UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- UBND cấp huyện;

- Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội.

 

Không

 

 

-   Nghị định số 103/2017/NĐ-CP .

-    QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

 

V.

Lĩnh vực Người có công

86

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

 

- UBND xã: 10 ngày kể từ ngày tổng hợp xong danh sách đề nghị người hưởng trợ cấp. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công khai danh sách đề nghị người hưởng trợ cấp, UBND xã gửi danh sách kèm theo hồ sơ của người hưởng trợ cấp về Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phòng LĐTBXH: Trong thời hạn 05 ngày làm việc.

- Sở LĐTBXH: Trong thời hạn 05 ngày làm việc.

 

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

Không

- Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a;

- Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính

- QĐ số 1858/QĐ - BLĐTBXH.

87

Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 05 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 10 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

 

 

 

Không

-  Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 04 năm 2013  uy đỊnh chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lư hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đăi người có công với cách mạng và thân nhân. 

-  Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

88

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 05 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 10 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-   Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH

89

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 10 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 15 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

- Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đăi người có công với cách mạng

-   Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

90

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 10 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 10 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-  Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-    Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

91

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 10 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 15 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-   Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

92

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 05 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 10 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-    Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

 

93

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tăng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

-  UBND xă: 05 ngày làm việc;

-  Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm viêc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

- Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH.

-    Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

 

 

94

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Không quy định

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT – BLĐTBXH – BQP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

-   Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

 

 

95

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

- UBND xã: 05 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm việc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: không quy định

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư số 16/2014/TT- BLĐTBXH.

-    Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

 

96

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

- UBND xã: 03 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 05 ngày làm việc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thưc hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

-   Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

 

97

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ

 

* Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ:

- UBND xã: 01 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 03 ngày làm việc;

* Nơi quản lý mộ của liệt sĩ:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 01 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

-    Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

 

 

98

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 


 

- UBND xă: 05 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm việc;

 - Sở Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm việc.       

 

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-  Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-    Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

 

99

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

-  UBND xã: 05 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 07 ngày làm việc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

 

Không

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-  Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

-   Quyết định số 1025/QĐ-LĐTBXH ngày 03/08/2016 của Bộ LĐTBXH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

100

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

 

- UBND xã: 05 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 05 ngày làm việc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 30 ngày làm việc.

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: không quy định

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

-  Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-    Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

 

 

101

Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

 

- Sở Lao động – Thuơng binh và Xã hội:

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và giới thiệu người bị thương ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

+ 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định y khoa quyết định cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

-  Hội đồng giám định y khoa: không quy định

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-     Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

 

102

Giám định vết thương còn sót

 

- Sở Lao động – Thuơng binh và Xã hội:

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và giới thiệu người bị thương ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

+ 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định lại thương tật, có trách nhiệm ra quyết định điều chỉnh chế độ ưu đãi.

-  Hội đồng giám định y khoa: không quy định

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-     Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

 

 

103

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học


 

-  Ủy ban nhân dân cấp xã: 10 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xă hội:

+ 10 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ, giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh;

+ Hội đồng giám định y khoa: 45 ngày làm việc

+ 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, ra quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với những trường hợp đủ điều kiện;

+ Sở Y tế: 10 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-  Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

- Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ;

- Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

-    Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

 

 

104

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

 

-  Sở Lao động Thương binh và xã hội nơi quản lý mộ:

+ 10 ngày làm việc kiểm tra thông tin và đề nghị xác minh;

+ 20 ngày làm việc chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

-  Sở Lao động Thương binh và xã hội nơi quản lý hồ sơ: 05 ngày làm việc

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

-    Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

105

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

- UBND cấp xã: 10 ngày làm việc;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội: 10 ngày làm việc

- Sở Lao động Thương binh và xã hội:

+ 10 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ, giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

+ 10 ngày làm vệc ra quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với những trường hợp đủ điều kiện.

- Hội đồng giám định y khoa: 45 ngày làm việc

- Sở Y tế: 10 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-   Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH;

-   Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH;

-   Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

106

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

 

- Sở Lao động - Thương binh và Xă hội:

+ 15 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh;

+  10 ngày làm việc giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa tỉnh;

+ 10 ngày làm việc ra quyết định điều chỉnh chế độ ưu đăi.

-  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: 15 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

Không

-     Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-    Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

 

 107

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

-  Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm viêc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xă hội: 15 ngày làm việc.

- Địa điểm: TT phục vụ HCC.

- Cách thức: Tiếp nhận trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến mức độ 3.

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

-    Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I. TTHC Thuộc Thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

STT

Tên thủ tục hành

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí,

lệ phí

Căn cứ pháp lý

 

I. Lĩnh vực Dạy nghề

1

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương tŕnh đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

03 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

 

Không

-   Quyết định 53/2015/QĐ – TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động-TB&XH về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-TB&XH

- Quyết định số 2020/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ Lao động - TB&XH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-TB&XH.

 2     

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc

 
 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ. Khi hồ sơ hợp lệ, học sinh, sinh viên được cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác 02 lần trong năm học: lần 01 cấp cho 06 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 02 cấp cho 06 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau (Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thông báo công khai về thời gian cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác). Trường hợp học sinh, sinh viên chưa được nhận học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo.  Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh            

Không
 - Quyết địnhsố 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Quyết định số 2020/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ Lao động - TB&XH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-TB&XH.

 

II. Lĩnh vực Lao động tiền lương

3

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Không quy định

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

 

Không

-    Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH 13.

- Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013 ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương.

-  QĐ số 636/QĐ - BLĐTBXH ngày 5/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

 

IV. Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

4

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 

Trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm.

Công an xă, Công an huyện, Ủy ban nhân dân cấp xă, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội;

 

 

Không

-   Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 5/4/2016 của Quốc hội;

-    Nghị định 56/2017/NĐ – CP ngày 9/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

-    QĐ số 847/QĐ - BLĐTBXH ngày 9/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

5

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

07 ngày làm việc

Công an xã, Công an huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện

 

 

 

 

Không

-   Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

-    QĐ số 847/QĐ - BLĐTBXH.

 

V. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

6

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

05 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

-   QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

7

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

05 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

 

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

-    QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

8

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

-    QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

9

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

-    QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

10

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

15 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

-    QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

11

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Tiếp nhận ngay

Cơ sở trợ giúp xã hội

 

 

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

-    QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

12


Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

Theo thỏa thuận

Cơ sở trợ giúp xã hội

 

 

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

-    QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

13


Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

07 ngày làm việc

Cơ sở trợ giúp xã hội

 

 

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

-    QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

 

VI. Lĩnh vực Người có công

14

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

 

-       Cấp giấy giới thiệu: 03 ngày làm việc;

-       Chi hỗ trợ: 01 ngày làm việc

Bộ phận một cửa

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/NĐ-CP .

-   Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

-  QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

15


Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Không quy định

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/NĐ-CP .

-   Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

 

I. TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

 

 

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

16


Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xă hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xă hội cấp huyện

 

-       Hội đồng xét duyệt cấp xã: 15 ngày làm việc, trong đó công khai danh sách 7 ngày làm việc;

-       Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 07 ngày làm việc;

-       Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc;

-       Người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội: 07 ngày làm việc.

- Hội đồng xét duyệt cấp xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội.

 

 

 

 

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

-    QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

17

Đăng ký Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

- Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội: 15 ngày làm việc, trong đó có 07 ngày niêm yết công khai;

- UBND cấp xã: 03 ngày làm việc;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội: 07 ngày làm việc;

- UBND huyện: 03 ngày làm việc.

 

-       Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội;

-       UBND cấp xã;

-       Phòng Lao động Thương binh và xã hội;

-       UBND huyện.

 

 

 

 

 

Không

-   Nghị định số 136/2013/NĐ – CP ngày 21/10/213 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

-  Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ – CP ngày 21/10/213 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

-       QĐ số 1938/QĐ - BLĐTBXH ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

18

Thực hiện trợ cấp xă hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh

 

-       UBND cấp xã nơi đến : 03 ngày làm việc;

-       Phòng Lao động Thương binh và xã hội nơi đến: 05 ngày làm việc;

-       UBND cấp xã;

-       Phòng Lao động Thương binh và xã hội;

 

 

 

Không

-    Nghị định số 136/2013/NĐ – CP;

-       Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC.

-       QĐ số 1938/QĐ - BLĐTBXH.

19


Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 

Không quy định

-     Trưởng thôn;

-     Hội đồng xét duyệt;

-     UBND cấp xã;

-     Phòng Lao động Thương binh và xã hội;

-     UBND cấp huyện.

 

 

Không

-    Nghị định số 136/2013/NĐ – CP;

-       Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC.

-       QĐ số 1938/QĐ – BLĐTBXH.

20

Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xă hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

 

-       Hội đồng xét duyệt trợ giúp xă hội: 15 ngày làm việc, trong đó có 07 ngày niêm yết công khai;

-       UBND cấp xă: 03 ngày làm việc;

-       Phòng Lao động Thương binh và xă hội: 07 ngày làm việc;

-       UBND huyện: 03 ngày làm việc.

-       Hội đồng xét duyệt trợ giúp xă hội;

-       UBND cấp xă;

-       Phòng Lao động Thương binh và xă hội;

- UBND huyện

 

 

 

 

Không

-    Nghị định số 136/2013/NĐ – CP;

-  Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC.

-    QĐ số 1938/QĐ – BLĐTBXH.

21

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xă hội (được trợ giúp xă hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

- UBND cấp xă: 02 ngày làm việc;

- Phòng Lao động Thương binh và xă hội: 03 ngày làm việc;

-   UBND cấp xă;

-   Phòng Lao động Thương binh và xă hội;

-   UBND huyện.

 

 

Không

-    Nghị định số 136/2013/NĐ – CP;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC.

- QĐ số 1938/QĐ – BLĐTBXH.

22


Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

- Hội đồng xét duyệt trợ giúp xă hội: 15 ngày làm việc, trong đó có 07 ngày niêm yết công khai;

- Phòng Lao động Thương binh và xă hội: 07 ngày làm việc;

- UBND huyện: 03 ngày làm việc.

- Hội đồng xét duyệt trợ giúp xă hội;

- UBND cấp xă;

- Phòng Lao động Thương binh và xă hội;

- UBND huyện.

 

 

 

Không

-   Nghị định số 28/2012/NĐ – CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Thông tư 26/2012/TT – BLĐTBXH ngày 26/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

-   Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC.

-    QĐ số 1938/QĐ – BLĐTBXH.

 

II. Lĩnh vực Người có công

23

 

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 10 ngày làm viêc;

- UBND huyện: 10 ngày làm việc

- UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- UBND huyện

 

Không

-     Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-  Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-   Quyết định số 1171/QĐ – UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân cấp giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công cho UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

24

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 10 ngày làm viêc;

- UBND huyện: 10 ngày làm việc

- UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- UBND huyện

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-    Quyết định số 1171/QĐ – UBND.

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

 

III.       Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

25


Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

- UBND cấp xã: 03 ngày làm việc;

- Phòng Lao dộng Thương binh và xã hội: 05 ngày làm việc;

- UBND huyện: 03 ngày làm việc.

 

- UBND cấp xã;

- Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội;

- UBND huyện.

 

 

 

 

 

 

Không

-   Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống mua, bán người;

-    Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống mua, bán người

-   QĐ số 1724/QĐ - BLĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

26

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

 

-       Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, Trung tâm quản lý sau cai nghiện: 02 ngày làm việc;

-       Phòng Lao dộng Thương binh và xã hội: 03 ngày làm việc;

-       UBND huyện: 02 ngày làm việc.

 

-       Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, Trung tâm quản lý sau cai nghiện;

-       Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội;

-       UBND huyện.

 

 

 

Không

-   Nghị định số 94/2009/NĐ – CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy;

-  Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ – CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ.

-    QĐ số 1724/QĐ - BLĐTBXH.

27


Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

 

-       Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, Trung tâm quản lý sau cai nghiện: 02 ngày làm việc;

-       Phòng Lao động Thương binh và xã hội: 03 ngày làm việc;

-       UBND huyện: 02 ngày làm việc.

-       Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, Trung tâm quản lý sau cai nghiện;

-       Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội;

-       UBND huyện.

 

 

 

Không

-   Nghị định số 94/2009/NĐ – CP;

-   Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH.

-    QĐ số 1724/QĐ - BLĐTBXH.

 

II. TTHC Liên thông UBND Xã - Phòng Lao động Thương binh và xã hội

 

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

28

Thực hiện trợ cấp xă hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh

-       UBND cấp xă: 03 ngày làm việc;

-       Phòng Lao động Thương binh và xă hội: 03 ngày làm việc;

 

-       UBND cấp xã;

-       Phòng Lao động Thương binh và xã hội;

 

 

Không

-   Nghị định số 136/2013/NĐ – CP;

-  Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC.

-   QĐ số 1938/QĐ – BLĐTBXH.

 

III. TTHC Liên thông các cấp

 

I. Lĩnh vực Bảo trợ xă hội

29

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

- UBND xã: 15 ngày làm việc (trong đó có 07 ngày công khai kết quả xét duyệt);

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: 07 ngày làm việc.

- UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc;

- Giám đốc Trung tâm bảo trợ xă hội: 07ngày làm việc.

- UBND xã:

 -  Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- UBND cấp huyện;

- Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội.

 

Không

 

 

-    Nghị định số 103/2017/NĐ-CP .

 -    QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

 

 

II. Lĩnh vực Người có công

30

 

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

 

- UBND xã: 10 ngày,  5 ngày làm việc.

- Phòng LĐTBXH: 05 ngày làm việc.

- Sở LĐTBXH: 05 ngày làm việc.

 

- UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

 

Không

-    Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a;

- Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính

- QĐ số 1858/QĐ - BLĐTBXH.

31

Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 05 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 10 ngày làm việc.

- UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

32

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 05 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 10 ngày làm việc.

- UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-   QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

33

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 10 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 15 ngày làm việc.

- UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

Không

 -    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

- Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

-   QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

34

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 10 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 10 ngày làm việc.

- UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-    Thông tư số 05/2013/TT-.

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

35


Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 10 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 15 ngày làm việc.

-  UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-  Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-   QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

36

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 05 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 10 ngày làm việc.

-  UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-   QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

37

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

- UBND xă: 05 ngày làm việc;

-  Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm viêc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm việc.

-  UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-   Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH.

-   QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

38

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Không quy định

- UBND xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ban Chỉ đạo xác nhận người có công;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Sở Nội vụ;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Hội đồng giám định y khoa.

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

 

-    Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT – BLĐTBXH – BQP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

-     QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

39

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

- UBND xã: 05 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm việc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: không quy định

- UBND xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

 

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 16/2014/TT- BLĐTBXH

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

40


Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

- UBND xã: 03 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 05 ngày làm việc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc.

- UBND xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

 

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thưc hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

41

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ

 

* Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ:

- UBND xã: 01 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 03 ngày làm việc;

* Nơi quản lý mộ của liệt sĩ:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 01 ngày làm việc.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 01 ngày làm việc

- UBND xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

 

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

-     QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

42


Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

- UBND xă: 05 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm việc;

    - Sở Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm việc.  

 

- UBND xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

43

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- UBND xã: 05 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 07 ngày làm việc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc.

-   UBND xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội;

-  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

 

Không

-  Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-   Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

-  QĐ số 1025/QĐ – LĐTBXH ngày 0/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

44

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

 

- UBND xã: 05 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 05 ngày làm việc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 30 ngày làm việc.

-   UBND xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

-  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

-  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-   QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

45

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

-  Ủy ban nhân dân cấp xã: 10 ngày làm việc;

-  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xă hội:

+ 10 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ, giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh;

+   Hội đồng giám định y khoa: 45 ngày làm việc

+ 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, ra quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với những trường hợp đủ điều kiện;

+ Sở Y tế: 10 ngày làm việc.

-  Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

-  Sở Lao động - Thương binh và Xă hội;

- Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh;

-   Sở Y tế.

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-   Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ;

- Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

-   QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

46

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

- UBND cấp xã: 10 ngày làm việc;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội: 10 ngày làm việc

- Sở Lao động Thương binh và xã hội:

+ 10 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ, giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

+ 10 ngày làm vệc ra quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với những trường hợp đủ điều kiện.

- Hội đồng giám định y khoa: 45 ngày làm việc

- Sở Y tế: 10 ngày làm việc.

-  UBND cấp xã;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội;

- Sở Lao động Thương binh và xã hội;

- Hội đồng giám định y khoa tỉnh;

-  Sở Y tế.

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-  Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-   Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ;

- Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

   -   QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

47

 

 

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm viêc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xă hội: 15 ngày làm việc.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội

-  Sở Lao động - Thương binh và Xă hội

 

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-  Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

-   QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH.

 

C.   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

I. Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xă

 

STT

Tên thủ tục hành

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí,

lệ phí

Căn cứ pháp lý

 

I. Lĩnh vực Bảo trợ xă hội

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

25 ngày làm việc

UBND xã.

 

 

 

 

 

 

Không

-   Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật người khuyết tật;

-   Thông tư số 01/2019/TT- BLĐTBXH ngày 02/1/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

-  QĐ số 596/QĐ - BLĐTBXH ngày 25/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

05 ngày làm việc

UBND xã.

 

 

Không

-    Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ;

-   Thông tư số 01/2019/TT- BLĐTBXH ngày 02/1/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

-  QĐ số 596/QĐ - BLĐTBXH ngày 25/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

3

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

10 ngày làm việc

UBND xã.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không

-   Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

-    Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho  giai đoạn 2016 – 2020;

-   Thông tư số 02/2016/TT- BLĐTBXH ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn .quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 – 2020.

-   QĐ số 1266/QĐ - BLĐTBXH ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thường binh và Xã hội.

4

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

07 ngày làm việc

UBND xã.

 

Không

- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg;

- Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH

- QĐ số 673/QĐ - BLĐTBXH ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

-  Thông tư số 14/2018/TT –BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi. bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH ngày 26/9/2018

- QĐ số 1603/QĐ - BLĐTBXH ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

5

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

07 ngày làm việc

UBND xã.

 

 

 

 

 

Không

- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg;

-   Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH

-  Thông tư số 14/2018/TT –BLĐTBXH

-  QĐ số 1603/QĐ - BLĐTBXH

6

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xă hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

10 ngày làm việc

UBND xã.

 

Không

-    Nghị định số 103/2017/QĐ-TTg.

-  QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

7

Trợ giúp xă hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Không quy định

UBND xã.

 

 

Không

-   Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xă hội đối với đối tượng bảo trợ xă hội;

-   Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xă hội – Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xă hội đối với đối tượng bảo trợ xă hội.

-     QĐ số 1938/QĐ – BLĐTBXH.

8

Trợ giúp xă hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Không quy định

UBND xã.

 

 

Không

-    Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ;

-   Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

-    QĐ số 1938/QĐ – BLĐTBXH.

 

II. Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

9

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đ́nh nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định, Ủy ban nhân dân cấp xă tổ chức việc giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đ́nh nhận chăm sóc thay thế

UBND xã.

 

 

 

Không

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

- QĐ số 847/QĐ - BLĐTBXH ngày 9/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

10

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đ́nh nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao quyết định cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

UBND xã.

 

 

 

Không

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

- QĐ số 847/QĐ – BLĐTBXH.

11

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

- UBND xã; 15 ngày làm việc

UBND xã.

 

 

 

Không

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

- QĐ số 847/QĐ - BLĐTBXH .

12

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm.

Công an xã, Công an huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

 

Không

-   Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

-  QĐ số 847/QĐ - BLĐTBXH ngày 9/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

13

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

07 ngày làm việc

Công an xã, Công an huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện

 

 

 

 

Không

-   Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

-    QĐ số 847/QĐ - BLĐTBXH.

 

III. Lĩnh vực Người có công

14

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đăi

01 ngày làm việc

UBND xã.

 

 

 

 

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

-  Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

-   QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

 

IV. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

15

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia  đình

 

03 ngày làm việc

UBND xã.

 

 

 

 

 

Không

-   Nghị định số 94/2009/NĐ – CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy;

-   Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ – CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy.

-   QĐ số 1724/QĐ - BLĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

16

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

06 ngày làm việc

UBND xã.

 

Không

-    Nghị định số 94/2009/NĐ – CP

-    QĐ số 1724/QĐ - BLĐTBXH.

II.

TTHC liên thông

 

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

17

Thực hiện trợ cấp xă hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh

- UBND cấp xă: 03 ngày làm việc;

- Phòng Lao dộng Thương binh và xă hội: 03 ngày làm việc;

 

-       UBND cấp xã;

-       Phòng Lao động Thương binh và xã hội;

 

 

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ – CP;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC.

- QĐ số 1938/QĐ – BLĐTBXH.

18

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

- UBND xã: 15 ngày làm việc (trong đó có 07 ngày công khai kết quả xét duyệt);

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: 07 ngày làm việc.

-   UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc;

-  Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội: 07ngày làm việc.

-  UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

-  UBND cấp huyện;

-  Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội.

 

Không

 

 

-    Nghị định số 103/2017/NĐ-CP .

 -   QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thường binh và Xã hội.

 

19


Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xă hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xă hội cấp huyện

 

-       Hội đồng xét duyệt cấp xã: 15 ngày làm việc, trong đó công khai danh sách 7 ngày làm việc;

-       Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 07 ngày làm việc;

-       Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc;

-       Người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội: 07 ngày làm việc.

-     Hội đồng xét duyệt cấp xã;

-     Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

-     Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

-     Người đứng đầu cơ sở bảo trợ xã hội.

 

 

 

 

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

-    QĐ số 1593/QĐ - BLĐTBXH.

20

Đăng ký Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

-     Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội: 15 ngày làm việc, trong đó có 07 ngày niêm yết công khai;

-     UBND cấp xã: 03 ngày làm việc;

-     Phòng Lao dộng Thương binh và xã hội: 07 ngày làm việc;

-     UBND huyện: 03 ngày làm việc.

 

-       Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội;

-       UBND cấp xã;

-       Phòng Lao dộng Thương binh và xã hội;

-       UBND huyện.

 

 

 

 

 

Không

-    Nghị định số 136/2013/NĐ – CP ngày 21/10/213 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ – CP ngày 21/10/213 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- QĐ số 1938/QĐ – BLĐTBXH.

21

Thực hiện trợ cấp xă hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh

 

-       UBND cấp xã nơi đến : 03 ngày làm việc;

-       Phòng Lao dộng Thương binh và xã hội nơi đến: 05 ngày làm việc;

-       UBND cấp xã;

-       Phòng Lao dộng Thương binh và xã hội;

 

 

 

Không

-     Nghị định số 136/2013/NĐ – CP;

-   Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC.

- QĐ số 1938/QĐ – BLĐTBXH.

22


Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 

Không quy định

-     Trưởng thôn;

-     Hội đồng xét duyệt;

-     UBND cấp xã;

-     Phòng Lao dộng Thương binh và xã hội;

-     UBND cấp huyện.

 

 

Không

-    Nghị định số 136/2013/NĐ – CP;

-    Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC.

-  QĐ số 1938/QĐ – BLĐTBXH.

23

Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

 

- Hội đồng xét duyệt trợ giúp xă hội: 15 ngày làm việc, trong đó có 07 ngày niêm yết công khai;

- UBND cấp xă: 03 ngày làm việc;

- Phòng Lao dộng Thương binh và xă hội: 07 ngày làm việc;

- UBND huyện: 03 ngày làm việc.

- Hội đồng xét duyệt trợ giúp xă hội;

- UBND cấp xă;

- Phòng Lao dộng Thương binh và xă hội;

UBND huyện

 

 

 

 

Không

-     Nghị định số 136/2013/NĐ – CP;

-   Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC.

-    QĐ số 1938/QĐ – BLĐTBXH.

24

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

-       UBND cấp xă: 02 ngày làm việc;

-       Phòng Lao dộng Thương binh và xă hội: 03 ngày làm việc;

-       UBND cấp xă;

-       Phòng Lao dộng Thương binh và xă hội;

-       UBND huyện.

 

 

Không

-    Nghị định số 136/2013/NĐ – CP;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC.

- QĐ số 1938/QĐ – BLĐTBXH.

25

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đ́nh có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

-     Hội đồng xét duyệt trợ giúp xă hội: 15 ngày làm việc, trong đó có 07 ngày niêm yết công khai;

-     Phòng Lao dộng Thương binh và xă hội: 07 ngày làm việc;

-     UBND huyện: 03 ngày làm việc.

-     Hội đồng xét duyệt trợ giúp xă hội;

-     UBND cấp xă;

-     Phòng Lao dộng Thương binh và xă hội;

-     UBND huyện.

 

 

 

Không

-    Nghị định số 28/2012/NĐ – CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Thông tư 26/2012/TT – BLĐTBXH ngày 26/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

-   Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC.

-     QĐ số 1938/QĐ – BLĐTBXH.

 

II. Lĩnh vực Người có công

26

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

 

- UBND xã: 10 ngày,  5 ngày làm việc.

- Phòng LĐTBXH: 05 ngày làm việc.

- Sở LĐTBXH: 05 ngày làm việc.

 

- UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

 

Không

-    Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a;

-    Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính.

-   QĐ số 1858/ QĐ - BLĐTBXH ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

27

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 10 ngày làm viêc;

- UBND huyện: 10 ngày làm việc.

- UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- UBND huyện

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-    Quyết định số 1171/QĐ – UBND

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH

28


Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 10 ngày làm viêc;

-  UBND huyện: 10 ngày làm việc.

- UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- UBND huyện

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-    Quyết định số 1171/QĐ – UBND

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH

29

Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 05 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 10 ngày làm việc.

- UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH

30

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 05 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 10 ngày làm việc.

- UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH

31

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 10 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 15 ngày làm việc.

- UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-  Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH

 

32

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 10 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 10 ngày làm việc.

- UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-   QĐ số 1734/QĐ – BLĐTBXH.

33

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 10 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 15 ngày làm việc.

-  UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH

34

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

-  UBND xã: 05 ngày làm viêc;

-  Phòng LĐTBXH: 05 ngày làm viêc;

- Sở LĐTBXH: 10 ngày làm việc.

-  UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-   QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH

35

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

-  UBND xă: 05 ngày làm việc;

-  Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm viêc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm việc.

-  UBND xã:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-    Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

-    Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH.

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH

36

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Không quy định

- UBND xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ban Chỉ đạo xác nhận người có công;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Sở Nội vụ;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Hội đồng giám định y khoa.

 

 

Không

-   Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-    Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT – BLĐTBXH – BQP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH

 

37

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

- UBND xã: 05 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm việc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: không quy định

-  UBND xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

 

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 16/2014/TT- BLĐTBXH

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH

38


Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

- UBND xã: 03 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 05 ngày làm việc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc.

-   UBND xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

 

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thưc hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH

39

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ

 

* Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ:

- UBND xã: 01 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 03 ngày làm việc;

* Nơi quản lý mộ của liệt sĩ:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 01 ngày làm việc.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 01 ngày làm việc

-   UBND xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội;

-  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

 

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh h́nh đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

-    QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH

40

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

- UBND xă: 05 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm việc;

    - Sở Lao động - Thương binh và Xă hội: 10 ngày làm việc.  

 

-  UBND xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

 

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-   Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH.

 

41

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- UBND xã: 05 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 07 ngày làm việc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc.

-  UBND xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội;

-  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

 

 

Không

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-   Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

-  QĐ số 1025/QĐ – LĐTBXH ngày 0/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

42

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

 

- UBND xã: 05 ngày làm việc;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xă hội: 05 ngày làm việc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 30 ngày làm việc.

-  UBND xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

-  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH.

-   QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH

43

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

-  Ủy ban nhân dân cấp xã: 10 ngày làm việc;

-  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc;

-  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ 10 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ, giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh;

+ Hội đồng giám định y khoa: 45 ngày làm việc

+ 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, ra quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với những trường hợp đủ điều kiện;

+ Sở Y tế: 10 ngày làm việc.

-  Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

-   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

-    Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh;

-   Sở Y tế.

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-    Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ;

-    Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH

44

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

- UBND cấp xã: 10 ngày làm việc;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội: 10 ngày làm việc

- Sở Lao động Thương binh và xã hội:

+ 10 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ, giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

+ 10 ngày làm vệc ra quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với những trường hợp đủ điều kiện.

- Hội đồng giám định y khoa: 45 ngày làm việc

- Sở Y tế: 10 ngày làm việc.

-   UBND cấp xã;

- Phòng Lao động Thương binh và xã hội;

- Sở Lao động Thương binh và xã hội;

- Hội đồng giám định y khoa tỉnh;

-  Sở Y tế.

 

Không

-    Nghị định số 31/2013/ NĐ-CP;

-   Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ;

- Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

-     QĐ số 1734/QĐ - BLĐTBXH