Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Sở

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước. Việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Các đơn vị thuộc Sở

   Căn cứ Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Quyết định Sửa đổi điều số 21 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng còn 7 phòng, cụ thể:

1. Văn phòng.

2. Thanh tra.

3. Phòng Đăng ký kinh doanh.

4. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.

5. Phòng Kinh tế ngành.

6. Phòng Đấu thầu, thẩm định và Giám sát đầu tư.

7. Phòng Kinh tế đối ngoại.