Các bộ phận phòng ban 

STT

Tên phòng ban

Số nhân viên

Trưởng phòng

Điện thoại

1

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

5

Nguyễn Trần Nhật Huy

(0263) 3829616

2

Phòng Kinh tế ngành

5

Lê Bình Minh

(0263) 3822254

3

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

6

Bùi Văn Huy

(0263) 3827146

4

Phòng Kinh tế đối ngoại

6 Hoàng Văn Khoa

(0263) 3830306

5

Phòng Đăng ký kinh doanh

5 Trần Thanh Quang

(0263) 3827165

6

Văn Phòng

7

Phan Chí Thanh

(0263) 3829358

7

Phòng Thanh Tra

3

Lưu Trùng Dương

(0263) 3540716