Ban Giám đốc 

1. Ông: Đặng Trí Dũng – Giám đốc.

Điều hành, quản lý toàn diện các hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; báo cáo công tác trước UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác tổ chức bộ máy cán bộ, công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, thi đua, khen thưởng; quan hệ đối nội, đối ngoại của Sở; tham gia vào công tác cán bộ ngành kế hoạch – đầu tư trong tỉnh...; 

- Công tác nghiên cứu cơ chế chính sách, các chương trình trọng tâm, công trình dự án trọng điểm; tham mưu theo phân công của UBND tỉnh về quốc phòng an ninh và bí mật nhà nước.

- Chương trình, dự án hợp tác, liên kết giữa tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh bạn và các tổ chức trong và ngoài nước.

- Công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công; khoa học công nghệ; công tác giám sát, đánh giá đầu tư; kế hoạch thanh tra theo định kỳ hàng năm và đột xuất; các dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các dự án quan trọng, có quy mô lớn khác; các dự án thuộc lĩnh vực thương mại, du lịch và kinh doanh bất động sản; Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, ODA, PPP...

- Phụ trách chung về công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Phụ trách, theo dõi các phòng: Phòng Tổng hợp, Phòng Xây dựng thẩm định.

- Theo dõi địa bàn huyện Đức Trọng, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

- Chủ tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

2. Ông: Phan Văn Dung – Phó Giám đốc.

- Trực tiếp giúp Giám đốc Sở về: công tác cải cách hành chính; kế hoạch, chương trình công tác của Sở; công tác kế toán, tài chính, văn thư - lưu trữ; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; quản lý nhà nước về kế hoạch – đầu tư thuộc các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, xây dựng, định canh, định cư, dân tộc, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, doanh nghiệp Nhà nước, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trong trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, giao thông (trừ các dự án do Giám đốc trực tiếp phụ trách).

- Theo dõi Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc khi được Giám đốc Sở phân công.

- Phụ trách, theo dõi các phòng: Văn phòng Sở, Phòng Kinh tế ngành.

- Theo dõi địa bàn các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

- Chủ tài khoản thứ 2 của Sở và được Giám đốc ủy quyền duyệt chi các khoản chi thường xuyên của Sở.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

3. Ông: Bùi Văn Lâm – Phó Giám đốc.

- Trực tiếp giúp Giám đốc Sở về: quản lý nhà nước về kế hoạch – đầu tư thuộc các lĩnh vực văn hóa, lao động - thương binh - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, tôn giáo, thể dục - thể thao, thông tin truyền thông; đăng ký doanh nghiệp; hậu kiểm doanh nghiệp; cung cấp thông tin doanh nghiệp; trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức đối thoại giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp; đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trong trong các lĩnh vực văn hóa, lao động - thương binh - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, tôn giáo, thể dục - thể thao, thông tin - truyền thông (trừ các dự án do Giám đốc trực tiếp phụ trách).

- Tổng hợp chung các chương trình mục tiêu quốc gia, trực tiếp theo dõi Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc khi được Giám đốc Sở phân công.

- Phụ trách, theo dõi các phòng: Văn xã, Đăng ký kinh doanh.

- Theo dõi địa bàn các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đam Rông.

- Chủ tài khoản thứ 3 của Sở.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

4. Ông: Nguyễn Văn Cường – Phó Giám đốc.

- Trực tiếp giúp Giám đốc Sở về: quản lý nhà nước về kế hoạch – đầu tư đối với các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh; vận động, thu hút, điều phối, quản lý các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh; công tác hội nhập kinh tế quốc tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch - đầu tư; thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về kế hoạch và đầu tư của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư; giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với các lĩnh vực liên quan.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác pháp chế của Sở.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc khi được Giám đốc Sở phân công.

- Phụ trách, theo dõi các phòng: Hợp tác đầu tư, Thanh tra Sở.

- Theo dõi địa bàn huyện: Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà.

- Chủ tài khoản thứ 4 của Sở.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại cơ quan

Điện thoại cá nhân

Email

1

Đặng Trí Dũng

Giám đốc

(063) 3831959

0918313485

dungdt@lamdong.gov.vn

2

Phan Văn Dung

Phó Giám đốc

 (063) 3532269

0919177079

dungpv@lamdong.gov.vn

 3

Bùi Văn Lâm

Phó Giám đốc

 (063) 3822332

0919162065

lambv@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Văn Cường

Phó Giám đốc

(063) 3532270

0918073223

cuongnv@lamdong.gov.vn