Một số điều ước đa phương thường được sử dụng trong thương mại quốc tế. 
xem là mang tính chiến lược đối với nền kinh tế quốc dân trong tài liệu này gồm :

1. Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG 1980) - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

2. Công ước Liên hợp quốc về Sử dụng giao dịch điện tử trong hợp đồng quốc tế - United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts.

3. Công ước quốc tế về Đơn giản hoá và hài hòa thủ tục hải quan sửa đổi - Protocol of Amendment to the International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures.

4. Công ước của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển (Các quy tắc Hamburg) - United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (The Hamburg Rules)

5. Công ước Quốc tế thống nhất một số quy tắc pháp luật liên quan đến vận đơn đường biển - International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading.

6. Công ước về thống nhất một số quy tắc liên quan đến vận tải hàng không quốc tế - Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air.

7. Công ước về giải quyết tranh chấp đầu tư giữa các quốc gia và công dân của các quốc gia khác - Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States.

8. Công ước Hague về chứng cứ - Hague Evidence Convention.

9. Công ước về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại - Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters.

10. Công ước Unidroit về di sản văn hóa vật thể bị đánh cắp hoặc buôn bán trái phép ra nước ngoài - UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.

11. Công ước về xóa bỏ việc hợp pháp hóa giấy tờ công vụ của nước ngoài - Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents.

Download toàn bộ tài liệu tại đây.