Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác 

Tên thủ tục

Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác

Cơ quan thực hiện

UBND tỉnh Lâm Đồng

Cơ sở pháp lý

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ cao tốc; - Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc. - Thông tư số 45/2018/TT-BGTVT ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT- BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Thủ tục

1.1. Trình tự thực hiện: a) Nộp hồ sơ TTHC: Trước khi đưa công trình đường cao tốc vào khai thác, chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, nâng cấp công trình đường cao tốc tổ chức lập và gửi hồ sơ đề nghị đưa công trình đường cao tốc vào khai thác đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố đối với đường cao tốc do địa phương quản lý). b) Giải quyết TTHC: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, phải có văn bản yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, ra quyết định công bố đưa công trình vào khai thác. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: - Người đến nhận có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận (hoặc giấy xác nhận của tổ chức, cá nhân) và nhận kết quả. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ các ngày nghỉ theo quy định. 1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp. 1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, gồm: - Tờ trình đề nghị công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác theo mẫu; - Báo cáo thẩm định an toàn giao thông (nếu thuộc dự án phải thẩm định an toàn giao thông); - Phương án tổ chức giao thông được duyệt. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 1.4. Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân. 1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 1.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố đưa công trình cao tốc vào khai thác. 1.8. Phí, lệ phí: Không có thông tin. 1.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác. 1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

Loại

Đường bộ

Thời gian

Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Lệ phí

Phí, lệ phí: Không có thông tin.

Đính kèm

mau to trinh.doc