Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 Khóa 6, hạng C khóa 4 và các khóa thi lại của Trung tâm đào tại lái xe – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt 

Ngày 06 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 6, hạng C khóa 4 và các khóa thi lại của Trung tâm đào tại lái xe – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt theo Quyết định số: 595/QĐ-QLSH ngày 04/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Kết quả kỳ sát hạch:

Tổng số hồ sơ đăng ký thi: 121 học viên (Hạng B2: 113 học viên, hạng C: 08 học viên).

Tổng số có mặt dự thi: 117 học viên; Vắng: 04 học viên.

Tổng số thí sinh trúng tuyển các hạng đề nghị cấp giấy phép lái xe là: 92/117 thí sinh. Đạt tỷ lệ: 78,63%.


 Các tin cùng chuyên mục