Quy hoạch phát triển mậng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
Quyết định số 2841/QĐ-SGTVT ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển mậng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 Các tin cùng chuyên mục