Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 24/06/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 Các tin cùng chuyên mục