Đường tỉnh ĐT.725 
Đường tỉnh ĐT.725: Tổng chiều dài: 211,42 gồm:
- Đoạn qua huyện Lâm Hà - Đà Lạt: 65,53Km;
- Đoạn qua huyện Di Linh - Bảo Lâm - Đạ Tẻh: 122,5Km;
- Đoạn Liên Hung - Đầm Ròn (huyện Đam Rông): 23,39Km.

 Các tin cùng chuyên mục