Văn phòng 

             1. Vị trí và chức năng:

Văn phòng là tổ chức có chức năng tham mưu tổng hợp giúp Giám đốc Sở tổ chức các hoạt động chung của Sở, gồm: công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và lao động; công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính; hành chính - quản trị; kế toán - tài vụ; công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu cho Giám đốc Sở quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ Giao thông vận tải và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.2. Tham mưu cho Giám đốc Sở các dự thảo văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; tham gia với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Phòng quản lý đô thị hoặc Phòng kinh tế và hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

2.3. Tham mưu cho Giám đốc Sở các dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở Giao thông vận tải quản lý theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ.

2.4. Soạn thảo trình Giám đốc Sở ban hành các nội quy, quy chế và quy định của cơ quan; theo dõi việc thực hiện các nội quy, quy chế và quy định đó; Tham mưu cho Giám đốc Sở giao các nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị triển khai thực hiện.

2.5. Xây dựng quy hoạch tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Sở. Tham mưu tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức, viên chức, điều động, tiếp nhận, đề bạt, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.6. Tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.7. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.

2.8. Thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, cho cán bộ công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc được phân cấp theo quy định của pháp luật.

2.9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở theo quy định; yêu cầu các phòng, đơn vị cung cấp thông tin phục vụ báo cáo.

2.10. Quản lý con dấu, lưu trữ, khai thác hồ sơ tài liệu; in ấn, quản lý và cấp phát: Phôi (mẫu) hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ quản lý của Sở.

2.11. Chủ trì, phối hợp, tham mưu cho Giám đốc Sở về các biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính về giao thông vận tải; Quản lý việc vận hành và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, quản lý, khai thác mạng thông tin điện tử và các phần mềm quản lý.

2.12. Nghiên cứu đề xuất các phương án cải cách hành chính; xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước; quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ; quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

2.13. Triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở, lập kế hoạch và phối hợp với phòng, ban liên quan tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng mới, mua sắm, sửa chữa nhà cửa, trang thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc của cơ quan Văn phòng Sở theo quy định của pháp luật và các quy chế của Sở.

2.14. Điều hành, quản lý phương tiện phục vụ công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng, theo các quy chế của Sở.

2.15. Thực hiện công tác lễ tân của các cuộc họp, hội nghị của Sở bao gồm: mời họp, bố trí phòng họp, hướng dẫn nghi thức, thể thức trong việc đón tiếp khách, phục vụ tiếp khách; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao trong cơ quan.

2.16. Tổng hợp tình hình thực hiện các công việc, chương trình, kế hoạch công tác và các văn bản chỉ đạo của Sở, thông tin kịp thời đến Giám đốc, các Phó giám đốc Sở biết để có biện pháp xử lý kịp thời. Được yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết để thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao; được ký “Thừa lệnh” một số văn bản hành chính thông thường như: giấy mời, giấy đi đường, giấy giới thiệu, thông báo kết luận.

2.17. Thực hiện việc tổ chức, quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tài chính, tài sản của cơ quan Văn phòng Sở; xây dựng kế hoạch thu, chi hàng tháng, quý, năm; tổ chức triển khai thực hiện nghiệp vụ thu, chi tài chính cơ quan Văn phòng Sở theo quy định.

2.18. Về công tác xây dựng pháp luật:        

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau: lập đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành giao thông vận tải Lâm Đồng; phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến trong lĩnh vực được giao.

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau: chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành giao thông vận tải Lâm Đồng trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý; hoàn thiện các nội dung về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật lập báo cáo trình Giám đốc Sở đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2.19. Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành giao thông vận tải Lâm Đồng.

b) Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

2.20.           Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.21. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau: lập kế hoạch, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đôn đốc việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành giao thông vận tải Lâm Đồng; hướng dẫn, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện pháp luật của các đơn vị thuộc Sở; báo cáo về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tình hình thi hành pháp luật và công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.

2.22. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành giao thông vận tải Lâm Đồng; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở.

2.23. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

STT

Họ và tên Chức danh Điện thoại cơ quan Điện thoại cá nhân Email
1 Nguyễn Thị Kim Lan Chánh Văn phòng  (0263) 3833490 0918 675749 lanntk@lamdong.gov.vn
2 Nguyễn Hữu Thỏa Phó Chánh Văn phòng (0263)3540851 0974242462 thoanh@lamdong.gov.vn