Thanh tra sở 

1. Vị trí, chức năng:

Thanh tra Sở là đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải, thuộc hệ thống thanh tra ngành giao thông vận tải, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ Thanh tra hành chính và Thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác an toàn giao thông; công tác bồi thường, công tác tham gia tố tụng.

Thanh tra Sở có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt thuộc trách nhiệm của Thanh tra.

2.2. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2.3. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải.

2.4. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải, gồm:

a)     Điều kiện, tiêu chuẩn và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ (bao gồm cả đường bộ trong đô thị), đường thủy nội địa, đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị (nếu có) do Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý hoặc được ủy quyền quản lý.

b)     Điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.

c)     Vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải.

d)     Đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải theo phân cấp.

e)     Việc kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải theo phân cấp.

f) Thanh tra, kiểm tra và xử lý hoặc phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị và bảo vệ công trình giao thông, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải.

g)     Phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý.

2.5. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.6. Chủ trì các Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do các sở, ngành ở địa phương thành lập; tham gia các Đoàn thanh tra do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ thành lập.

2.7. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

2.8. Công tác kiểm soát tải trọng xe lưu động: Tổ chức, quản lý và duy trì hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các lực lượng khác tổ chức thực hiện việc kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh và các tuyến đường bộ địa phương quản lý, phải trực 24/24 giờ, kể cả các ngày nghỉ lễ, thứ bảy, chủ nhật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.9.    Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực an toàn giao thông gồm:

a) Xây dựng kế hoạch công tác an toàn giao thông hàng tháng, 6 tháng, hàng năm và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tham mưu hướng dẫn các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trong ngành  thực hiện các kế hoạch, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý; chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp 6 tháng, sơ kết, tổng kết năm của Sở về công tác an toàn giao thông.

b) Tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về trật tự an toàn giao thông, chủ trì soạn thảo các văn bản chỉ đạo của Sở về đảm bảo an toàn giao thông.

c) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông;

d) Phối hợp với Văn phòng Ban an toàn giao thông thực hiện các nhiệm vụ tham mưu cho cơ quan thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng;

e) Tham mưu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; Tham mưu xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp và triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng;  

f) Tổng hợp thông tin, thực hiện việc báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở về công tác an toàn giao thông hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo đột xuất khác theo quy định;

g) Tham mưu kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kết quả kiềm hãm tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông ở các địa phương trong tỉnh theo định kỳ và đột xuất.

2.10.  Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ pháp chế và an toàn giao thông phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ.

2.11.           Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2.12.   Về công tác tham mưu tham gia tố tụng: Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2.13. Tham mưu để Giám đốc Sở ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc chức năng thanh tra; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.14. Trực tiếp quản lý tài chính; trang thiết bị, phương tiện và tài sản hiện có của Thanh tra, đồng thời thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên để duy trì sự hoạt động bình thường của các loại trang thiết bị, phương tiện, nhà làm việc ... nhất là các phương tiện thiết bị của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các bộ cân xách tay bằng những nguồn vốn hoạt động của Thanh tra đã được bố trí hàng năm; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản về Sở để tổng hợp, theo dõi theo quy định.

2.15.    Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

 

STT

Họ và tên Chức danh Điện thoại cơ quan Điện thoại cá nhân Email
1  Trương Văn Huấn Chánh Thanh tra (0263) 3833491 0965498969 huantv@lamdong.gov.vn
2  Ngô Văn Hải Phó thanh tra (0263) 3833491 0913841355  haingo@lamdong.gov.vn
3 Trần Xuân Hưởng

Phó thanh tra

(0263) 3833491

0903333074

 huongtx@lamdong.gov.vn
4
5