Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái 

1. Vị trí và chức năng:

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái là tổ chức chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu cho Giám đốc Sở dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; tổ chức thực hiện các biện pháp cải cách hành chính về giao thông vận tải thuộc lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

2.3. Hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý vận tải, phương tiện và người lái đối với cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Phối hợp với phòng Pháp chế thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

2.4. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.5. Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định; cấp phép vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

2.6. Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng và công bố bến xe, điểm đỗ xe taxi, điểm đón, trả khách trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt; quản lý các tuyến vận tải hành khách; tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn.

2.7. Tham mưu Giám đốc Sở quyết định theo thẩm quyền việc chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách trên tuyến cố định đường bộ và đường thủy nội địa theo quy định.

2.8. Tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định: phân loại đường thủy nội địa; công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa theo thẩm quyền; phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo quy định của pháp luật. Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng, bến thủy nội địa; công bố cảng thủy nội địa; cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo thẩm quyền.

2.9. Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, nhà ga đường sắt đô thị, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương quản lý.

2.10.    Tham mưu công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đối với các hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực vận tải ở tỉnh theo quy định của pháp luật; Thực hiện nhiệm vụ về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

2.11. Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa; đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

2.12. Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và xe máy chuyên dùng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

2.13. Tổ chức thẩm định thiết kế cải tạo đối với phương tiện xe cơ giới đường bộ, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, xe máy chuyên dùng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

2.14. Tham gia các Hội đồng đánh giá chất lượng kỹ thuật phương tiện theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.15. Quản lý hoạt động đào tạo và tổ chức sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép và quản lý việc đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

2.16. Tham gia tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2.17. Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ thuộc lãnh vực vận tải; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ về vận tải, phương tiện và người lái phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ.

2.18. Tham mưu ban hành hoặc trình ban hành các văn bản thuộc chức năng của phòng; cập nhật thông tin, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.19.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.


STT

Họ và tên Chức danh Điện thoại cơ quan Điện thoại cá nhân Email
1 Võ Quang Vũ Trưởng phòng (0263) 3822258 0903160220 vuvq@lamdong.gov.vn
2 Nguyễn Nguyễn Trí Hải Phó phòng (0263) 3829530 0946373539  hainnt@lamdong.gov.vn
3