Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng Giao thông 

            1. Vị trí và chức năng:

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông là tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông.

2. Nhiệm vụ:

2.1.   Tham mưu cho Giám đốc Sở dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

2.2.   Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa đang khai thác thuộc trách nhiệm quản lý hoặc được ủy thác quản lý, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

2.3.   Tổ chức thực hiện các biện pháp cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

2.4.   Tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

2.5.   Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.6.   Chủ trì, phối hợp với Thanh tra, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Phòng Pháp chế kiểm tra thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương, đường sắt đô thị trong phạm vi quản lý.

2.7.   Tham mưu cho Giám đốc Sở cấp phép: thi công trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa đang khai thác, xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ; các vị trí đấu nối, đào đường, lưu hành đặc biệt, vào đường cấm (khi được giao) trên mạng lưới giao thông do địa phương quản lý hoặc Trung ương ủy thác quản lý.

2.8.   Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về tổ chức giao thông trên mạng lưới giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo phân cấp quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phù hợp với quy định của pháp luật.

2.9.   Phối hợp với các ngành trong việc cấp chứng chỉ hành nghề, xây dựng đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật.

2.10.   Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; phối hợp với các huyện, các thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hệ thống đường do địa phương, đơn vị quản lý; phối hợp với phòng Pháp chế thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

2.11.   Quản lý nhà nước về đầu tư, phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông nông thôn đã được phê duyệt; chủ trì xây dựng hoặc phối hợp với các đơn vị khác cập nhật, thống kê và báo cáo định kỳ, đột xuất công tác đầu tư, phát triển và tình trạng kỹ thuật của hệ thống giao thông nông thôn.

2.12.   Là bộ phận thường trực công tác phòng chống thiên tai và đảm bảo giao thông của Sở; chủ trì xây dựng kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân lực trực phòng chống thiên tai và phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường xung yếu, các đoạn đường đèo, cầu cống thường bị sạt lở.

2.13.   Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với các công trình, dự án bảo trì đường bộ thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông, vốn bảo trì đường bộ, vốn phòng chống lụt bão (nguồn vốn Trung ương và địa phương), gồm:

a)      Chủ trì tham mưu Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật.

b)      Thẩm định đề cương, trình duyệt phương án khảo sát thiết kế các bước; Thẩm định trình Lãnh đạo Sở phê duyệt các bước thiết kế, dự toán, tổng dự toán, hồ sơ xử lý kỹ thuật các công trình xây dựng trên cơ sở hồ sơ đề xuất của Ban Quản lý bảo trì đuờng bộ;

c)       Tham mưu nội dung kế hoạch đấu thầu; Thực hiện công tác thẩm định hồ sơ quan tâm, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu;

d)      Thực hiện nhiệm vụ đánh giá, giám sát tổng thể, thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất và tham mưu cho Lãnh đạo Sở việc kiểm tra định kỳ, đột xuất tiến độ, chất lượng về công tác bảo trì đường bộ.

e)      Trên cơ sở đề nghị của Ban quản lý bảo trì đường bộ, đề xuất thành lập Hội đồng nghiệm thu, chủ trì tham mưu nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng các dự án bảo trì đường bộ do Sở quản lý.

2.14.   Kiểm tra các thủ tục có liên quan để tiếp nhận các công trình giao thông sau khi xây dựng, nâng cấp theo phân cấp quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và đề xuất Giám đốc Sở giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu quản lý bảo trì theo quy định hiện hành.    

2.15.   Tham mưu Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ bảo trì đường bộ địa phương trong việc xây dựng, tiếp nhận, bố trí vốn bảo trì đường bộ địa phương từ nguồn vốn phân bổ của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Làm nhiệm vụ Thường trực Tổ giúp việc của Hội đồng quản lý Quỹ bão trì đường bộ tỉnh.

2.16.   Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ về kết cấu hạ tầng giao thông giao thông phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ.

2.17.   Tham mưu để Giám đốc Sở ban hành hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản thuộc chức năng của Phòng quản lý; báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý bảo trì đường bộ  theo quy định.

2.18.   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.


STT

Họ và tên Chức danh Điện thoại cơ quan Điện thoại cá nhân Email
1 Lê Xuân Đức Trưởng phòng (0263) 3829854 0907877699 duclx@lamdong.gov.vn
2 Lương Anh Quốc Phó phòng (0263) 3829854 0989576465  quocla@lamdong.gov.vn