Phòng Kế hoạch - Tài chính 

            1. Vị trí và chức năng:

Phòng Kế hoạch – Tài chính là tổ chức tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý công tác tài chính kế toán, tài sản; công tác quy hoạch; công tác kế hoạch, thống kê; đầu tư xây dựng cơ bản các dự án do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng làm chủ đầu tư; theo dõi giao thông nông thôn và phục vụ chương trình nông thôn mới.

2. Nhiệm vụ: 

2.1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực giao thông vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

2.2. Tham mưu cho Giám đốc Sở dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, tài chính thuộc ngành giao thông vận tải Lâm Đồng.

2.3. Tham mưu hoặc phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu Giám đốc Sở về công tác lập Quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải, quản lý chuyên ngành đối với việc tổ chức thực hiện Quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về giao thông vận tải; tham gia góp ý kiến các Quy hoạch của các ngành khác khi có yêu cầu;

2.4. Chủ trì, phối hợp, tham mưu cho Giám đốc Sở về kế hoạch 5 năm, hàng năm (từ nguồn vốn Trung ương, địa phương; kế hoạch các dự án đầu tư nước ngoài, hỗ trợ đầu tư...), chương trình, dự án về giao thông vận tải; theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch được duyệt; các biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính về giao thông vận tải thuộc lĩnh vực kế hoạch – tài chính; Văn bản giao, phân bổ kế hoạch cho các đơn vị thực hiện trên cơ sở kế hoạch của Sở được UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục Đường bộ phê duyệt.

2.5. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ về quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải đối với cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2.6. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu dự thảo văn bản trả lời ý kiến cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

2.7. Chủ trì, thẩm định các dự án thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế về xây dựng giao thông vận tải.

2.8. Chủ trì tham mưu công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đối với các hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực giao thông ở tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.9. Tham gia tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật;

2.10.  Thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

2.11. Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Sở làm chủ đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông  tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các bước đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

b) Thẩm định đề cương, phương án khảo sát thiết kế các bước, dự toán gói thầu xây dựng trình Lãnh đạo Sở phê duyệt trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

c) Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (kể cả xử lý kỹ thuật phát sinh), an toàn giao thông đối với các công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

d) Tham mưu nội dung kế hoạch đấu thầu; thực hiện công tác thẩm định hồ sơ quan tâm, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.

e) Thực hiện nhiệm vụ đánh giá, giám sát tổng thể, thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất và tham mưu cho Lãnh đạo Sở việc kiểm tra định kỳ, đột xuất tiến độ, chất lượng đối với các dự án.

f) Quản lý và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên cơ sở hồ sơ thanh toán đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông kiểm tra, kiểm soát và thẩm định; thẩm định và tham mưu trình hồ sơ quyết toán dự án đầu tư hoàn thành trên cơ sở hồ sơ được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông lập;

g) Tổng hợp báo cáo giải ngân đối với các nguồn vốn giao cho Sở làm chủ đầu tư;

h) Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, đề xuất thành lập Hội đồng nghiệm thu, chủ trì tham mưu nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng các dự án xây dựng cơ bản do Sở làm chủ đầu tư.

2.12.   Quản lý nhà nước về đầu tư, phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông nông thôn đã được phê duyệt; chủ trì xây dựng hoặc phối hợp với các đơn vị khác cập nhật, thống kê và báo cáo định kỳ, đột xuất công tác đầu tư, phát triển và tình trạng kỹ thuật của hệ thống giao thông nông thôn.

2.13.  Tham mưu, theo dõi thực hiện Đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh; Đề án chống ùn tắc giao thông thành phố Đà Lạt.

2.14. Quản lý và giải ngân vốn nguồn vốn sự nghiệp giao thông, vốn bảo trì đường bộ, vốn phòng chống lụt bão (nguồn vốn Trung ương và địa phương), vốn lập lại hành lang an toàn đường bộ trên cơ sở hồ sơ thanh toán đã được Ban Quản lý bảo trì đường bộ kiểm tra, kiểm soát và thẩm định; thực hiện quyết toán nguồn vốn này hằng năm; Thẩm định và tham mưu trình hồ sơ quyết toán dự án đầu tư hoàn thành trên cơ sở hồ sơ được Ban Quản lý bảo trì đường bộ lập.

2.15.   Tham mưu Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ bảo trì đường bộ địa phương trong việc xây dựng, tiếp nhận, bố trí vốn bảo trì đường bộ địa phương từ nguồn vốn phân bổ của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Làm nhiệm vụ Thường trực Tổ giúp việc của Hội đồng quản lý Quỹ bão trì đường bộ tỉnh (nếu Quỹ bão trì đường bộ tỉnh còn hoạt động).

2.16. Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được giao quản lý.

2.17.  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp; Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nguyên tắc của chế độ tài chính theo quy định.

2.18.  Tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí hành chính, kinh phí sự nghiệp của Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tham mưu phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc; theo dõi, kiểm tra, xét duyệt quyết toán hàng năm của các đơn vị dự toán cấp II thuộc Sở,

2.19. Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về nguồn vốn đầu tư hình thành (bao gồm vốn ngân sách nhà nước cấp, vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn được tài trợ, viện trợ, …); tình hình chi phí, sử dụng và thanh toán vốn đầu tư; tình hình quyết toán vốn đầu tư theo cơ cấu vốn đầu tư, theo dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành.

2.20.  Phối hợp với Thanh tra Sở, tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có phần vốn nhà nước thuộc Ngành theo định kỳ hoặc đột xuất.

2.21.  Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện hợp tác quốc tế và các tỉnh trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.22. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ về quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông giao thông, tài chính tài sản của ngành giao thông phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ.

2.23. Tham mưu để Giám đốc Sở ban hành hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản thuộc chức năng của Phòng quản lý; báo cáo định kỳ, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.24. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. 

 

STT

Họ và tên Chức danh Điện thoại cơ quan Điện thoại cá nhân Email
1 Trương Trung Thắng Trưởng phòng (0263) 3825131  0903.362181  thangtt@lamdong.gov.vn
2 Lê Quang Nhân Phó phòng (0263)3540228 0919.448441 nhanlq@lamdong.gov.vn
3