Ban Quản lý bảo trì đường bộ 
Ban quản lý bảo trì đường bộ (sau đây gọi tắt là Ban) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng thực hiện chức năng quản lý các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao thông, vốn bảo trì đường bộ (Trung ương và địa phương) và các nguồn vốn khác do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; đồng thời kiêm nhiệm một số nhiệm vụ khác do Sở Giao thông vận tải giao, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng;
Ban là đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính (tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), chịu sự chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng và Ngân hàng để tổ chức hoạt động theo quy định.

Ban Giám đốc:
- Ông Phạm Văn Thái Bình Chức vụ: Giám đốc
- Ông Võ Thành Luân Chức vụ: Phó Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 5 - Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng
Số 36 Trần Phú - P4 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng.
Điện thọai: 0263.3520179; Fax: 0263.3520479
Email: bqlbtdb@lamdong.gov.vn

Vị trí, chức năng
1. Ban quản lý bảo trì đường bộ (sau đây gọi tắt là Ban) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng thực hiện chức năng quản lý các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao thông, vốn bảo trì đường bộ (Trung ương và địa phương) và các nguồn vốn khác do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; đồng thời kiêm nhiệm một số nhiệm vụ khác do Sở Giao thông vận tải giao, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng;

2. Ban là đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính (tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), chịu sự chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

3. Ban có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng và Ngân hàng để tổ chức hoạt động theo quy định.

4. Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định các dự án, công trình do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đại diện chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện quản lý các dự án từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, đảm bảo tính hiệu quả của dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật đối với các dự án thuộc các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao thông, vốn bảo trì đường bộ (Trung ương và địa phương) và các nguồn vốn khác do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư;

2. Tiếp nhận, theo dõi kế hoạch vốn được giao, báo cáo định kỳ và các báo cáo khác có liên quan theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan về tình hình quản lý và sử dụng vốn.

3. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư hoặc các dự án do đơn vị khác làm chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành; Thương thảo, trình Sở Giao thông vận tải ký kết hợp đồng kinh tế đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư; Trực tiếp ký kết hợp đồng kinh tế đối với các dự án do đơn vị khác làm chủ đầu tư, với các đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;

4. Tư vấn hoạt động xây dựng các công trình giao thông khi có đủ điều kiện năng lực, gồm: tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định.

5. Phối hợp với địa phương trong công tác di dời, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án được giao;

6. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ, quản lý chất lượng, tổ chức nghiệm thu, trình thẩm định phê duyệt hồ sơ khảo sát, dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình, hạng mục công trình do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng giao;

7. Tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí đầu tư, hợp đồng xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được Sở Giao thông vận tải giao.

8. Thuê tư vấn tổ chức giám sát thi công hoặc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công khi Sở Giao thông vận tải giao nhiệm vụ;

9. Nghiệm thu chuyển giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và công trình phục vụ cho công tác thanh quyết toán công trình; đề xuất Sở Giao thông vận tải thanh toán khối lượng công trình hoàn thành đảm bảo giải ngân theo kế hoạch được giao; kiểm tra chấp nhận hồ sơ hoàn công khi kết thúc công trình; đề xuất Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình và đưa công trình vào sử dụng; lập, trình duyệt hồ sơ quyết toán hoàn thành các dự án công trình;

10. Được phép tạm đình chỉ tư vấn giám sát và nhà thầu thi công nếu phát hiện công trình thi công không đảm bảo chất lượng, chậm tiến độ, sai phạm về quản lý kỹ thuật so với hồ sơ thiết kế và các quy trình quy phạm hiện hành ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công trình, đồng thời báo cáo Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng xem xét, quyết định. Được phép đề xuất thay thế tư vấn giám sát, thay thế đơn vị thi công khác nếu xét thấy cần thiết để đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công;

11. Quản lý và lưu trữ các hồ sơ tài liệu liên quan đến dự án từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác theo quy định hiện hành; Cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan, thuyết minh, giải trình khi có yêu cầu của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

12. Theo dõi, cập nhật, báo cáo số liệu về tình trạng kỹ thuật kết cấu hạ tầng đối với các tuyến đường quốc lộ được uỷ thác, các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường khác do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý;

13. Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lụt và tìm kiếm cứu nạn trên quốc lộ được uỷ thác, các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường khác do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý;

14. Quản lý, đề xuất thực hiện việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên quốc lộ được uỷ thác, các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường khác do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện công tác tuần kiểm đường bộ theo các quy định hiện hành của Bộ Giao thông vận tải.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng giao.