Trung tâm tư vấn quản lý dự án và Kiểm định GTVT Lâm Đồng 

        Trung tâm Tư vấn quản lý dự án và kiểm định giao thông vận tải Lâm Đồng chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động, thực hiện chế độ quản lý tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính và hướng dẫn của cơ quan tài chính địa phương.

        Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc, Ngân hàng (đối với hoạt động dịch vụ) theo quy định hiện hành.

        Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      * Ban Giám đốc :   

      - Trần Văn Hiệp                       Chức vụ: Giám đốc
      - Trịnh Xuân Danh                   Chức vụ: Phó Giám đốc 
      - Nguyễn Văn Quang               Chức vụ: Phó Giám đốc

* Chức năng và nhiệm vụ:

  1/ Chức năng:

        - Quản lý dự án các công trình giao thông vận tải theo quy định của pháp luật;

        - Khảo sát đánh giá và kiểm định, thẩm định các nội dung liên quan đến chất lượng công trình xây dựng giao thông vận tải;

        - Kiểm định và tư vấn chuyên ngành về đầu tư và xây dựng giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

        2/ Nhiệm vụ:

        2.1/ Lĩnh vực quản lý dự án các công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng làm chủ đầu tư (bao gồm cả các công trình sửa chữa đường bộ như: sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông,vốn bảo trì đường bộ, vốn  phòng chống lụt bão):

        a. Thực hiện các thủ tục về giao đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;

        b. Lập nhiệm vụ, phương án khảo sát thiết kế các bước trình thẩm định phê duyệt. Chuẩn bị, kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ của các bước thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình;

        c. Đề xuất thành phần tổ xét thầu, lập hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định (kể cả chỉ định thầu), tổng hợp trình thẩm định phê duyệt kết quả đấu  thầu, chỉ định thầu theo quy định của pháp luật;

        d. Đàm phán với các nhà thầu trên cơ sở các quyết định có liên quan của cấp có thẩm quyền, tham mưu trực tiếp cho chủ đầu tư về việc thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng và các phụ lục hợp đồng; Kiểm tra đôn đốc thực hiện các nội dung của hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

        e. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực: Bố trí nhân sự đủ điều kiện năng lực theo quy định và trang thiết bị, dụng cụ cần thiết cho công tác tư vấn QLDA; tổ chức các văn phòng tư vấn giám sát tại hiện trường phù hợp với quy mô, yêu cầu của từng dự án, công trình;

        f. Tham mưu trực tiếp cho chủ đầu tư xử lý hoặc để chủ đầu tư đề xuất cấp thẩm quyến xử lý các phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình.

        g. Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý chất lượng, quản lý tiến độ thi công, quản lý khối lượng và chi phí xây dựng công trình, quản lý rủi ro, quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình. Tổng hợp báo cáo theo định kỳ (tháng, quý, năm) cho Sở Giao thông vận tải;

        h. Kiểm tra, kiểm soát, thẩm định hồ sơ thanh toán, trực tiếp đề xuất chủ đầu tư thanh toán cho các nhà thầu; rà soát hồ sơ hoàn công, lập và trình duyệt quyết toán hoàn thành các dự án; lập các thủ tục bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng;

        i. Lập báo cáo giám sát đầu tư theo quy định;

        j. Trực tiếp quản lý hồ sơ dự án; chịu trách nhiệm báo cáo giải trình theo yêu cầu và làm việc trực tiếp với cơ quan thanh tra, kiểm toán đối với các dự án có sự tham gia hoặc có yêu cầu phải thanh tra, kiểm toán;

        k. Đối với các tiểu dự án GPMB:  Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng ủy quyền cho Trung tâm thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư (trực tiếp thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, quản lý điều hành, triển khai dự án và giải ngân cho nhà thầu),

        2.2/ Tư vấn chuyên ngành về đầu tư và xây dựng các công trình giao thông không do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

        - Kiểm định xây dựng công trình giao thông;

        - Tư vấn các hoạt động về xây dựng giao thông,

        2.3/ Lĩnh vực xây dựng hệ thống thông tin về giao thông vận tải:

        - Xây dựng, cập nhật và khai thác hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực giao thông vận tải của tỉnh;

        - Thực hiện dịch vụ tư vấn về hệ thống cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực giao thông vận tải,

        2.4/ Lĩnh vực vận tải:

        - Thực hiện tư vấn, thiết kế cải tạo và kiểm tra đánh giá chất lượng phương tiện xe cơ giới đường bộ;

        - Tư vấn lập dự án bến xe, cơ sở đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe.

 
        * Địa chỉ liên hệ:  

   Tầng 5 - Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng
Số 36 - Trần Phú, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng.

   ĐT:  0263.3822117
Fax: 0263.3820212
Mail: tttvqlda&kdgtvt@lamdong.gov.vn