Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông 

        Ban quản lý dự án: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật; tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

        Ban quản lý dự án chịu sự quản lý toàn diện của Sở Giao thông vận tải.

       Trụ sở Ban quản lý dự án đặt tại địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      * Ban Giám đốc :   

      - Trần Văn Hiệp                       Chức vụ: Giám đốc
      - Trịnh Xuân Danh                   Chức vụ: Phó Giám đốc 
      - Nguyễn Văn Quang               Chức vụ: Phó Giám đốc

* Chức năng, nhiệm vụ 
và quyền hạn:

    a) Ban quản lý dự án thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh giao.

c) Giám đốc Ban quản lý dự án có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án theo quy định hiện hành, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện.

 
        * Địa chỉ liên hệ:  

   Tầng 5 - Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng
Số 36 - Trần Phú, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng.

   ĐT:  0263.3822117
Fax: 0263.3820212
Mail: bqldadtxdctgt@lamdong.gov.vn