Bộ máy tổ chức 

I. Lãnh đạo Sở
1. Sở Giao thông vận tải có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

2. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải theo quy định;

3. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở;

4. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giao thông vận tải ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

II. Cơ cấu tổ chức:

1) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Pháp chế - An tòan;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông;

- Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;

- Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

- Văn phòng Ban An toàn Giao thong tỉnh.


2) Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (không được giao biên chế):

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng;

- Trung tâm tư vấn quản lý dự án và kiểm định giao thông vận tải Lâm Đồng;

- Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

III. Biên chế và số lượng người làm việc:

1) Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Sở Giao thông vận tải được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi họat động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

2) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hàng năm Sở Giao thông vận tải xây dựng kế họach biên chế công chức, số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.