Skip navigation links
Phòng chống ma túy
Số liệu thống kê
Văn bản chỉ đạo
Thông tin tuyên truyền
Thông tin tư vấn
Ma tuý và tác hại
Cai nghiện ma tuý
Địa chỉ cai nghiện ma túy
Hành trình tìm ánh sáng
Cai nghiện thuốc lá
Điểm báo
Ma túy học đường
Phòng chống tệ nạn xã hội
Phòng chống HIV/AIDS
Phòng chống mại dâm
sadfasThông tin tuyên truyền > Tuyên truyền phòng chống ma túy - nâng cao trách nhiệm xã hội
Tuyên truyền phòng chống ma túy - nâng cao trách nhiệm xã hội 

Trong 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể Phòng chống ma túy (2006-2010) và 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng chống ma túy đến năm 2010 công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy (PCMT) luôn được chú trọng, góp phần củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Bám sát Kế hoạch tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS – Ma túy – Mại dâm (Ban chỉ đạo) của tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác PCMT, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở,  ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và Ban chỉ đạo các địa phương để triển khai ngay từ đầu mỗi năm. Trên cơ sở đó, công tác PCMT được lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, đồng bộ từ cấp ủy, chi bộ, thủ trưởng đơn vị các sở, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn; Căn cứ vào tình hình thực tế, từng cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, biện pháp triển khai cụ thể, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền vận động PCMT trong cán bộ, nhân dân được sâu rộng và hiệu quả.
Xác định công tác thông tin tuyên truyền giáo dục PCMT là công tác cơ bản, chiến lược lâu dài, Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Nhiều văn bản và các hội nghị quán triệt những chủ trương, chỉ đạo của trung ương và địa phương về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đã được tổ chức, phổ biến kịp thời và sâu rộng trong cán bộ lãnh đạo cho đến các tầng lớp nhân dân để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm bắt và nghiêm túc thực hiện. Từ đó huy động được sự tham gia rộng rãi của các cấp các ngành, các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tự khai báo, tố giác tội phạm ma túy, phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, làm giảm số người nghiện mới và giúp đỡ những người mắc nghiện thực hiện việc cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

 


Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng chống ma túy đến năm 2010, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện Đề án Tuyên truyền phòng chống ma túy 2009-2010, mỗi năm xuất bản 3.000 bản “Tài liệu tuyên truyền PCMT” phát hành đến 148 xã,  phường, thị trấn, các đoàn thể cấp huyện, tỉnh; Mở chuyên trang PCMT trên Website và Bản tin Thông tin và Truyền thông, đặc biệt Sở đã xây dựng chuyên mục Tuyên truyền PCMT trên cổng Thông tin Điện tử của tỉnh với hàng trăm tin bài, thông tin tổng hợp cung cấp những hiểu biết cơ bản về tác hại của ma túy, cách phòng chống tệ nạn ma túy, thông tin hỗ trợ cai nghiện tại các trung tâm, cộng đồng và gia đình, thực trạng tình hình và hiệu quả công tác phòng chống ma túy trên điạ bàn tỉnh... nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng chống tệ nạn ma túy trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong giới trẻ, học sinh, sinh viên; Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã phối hợp với Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức, xây dựng và nâng cao chất lượng các chuyên mục thông tin tuyên truyền: phản ánh tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tập trung thông tin về PCMT ở địa phương; kết quả điều tra, khám phá, xử lý tội phạm ma túy, xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về ma túy; giới thiệu, biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác PCMT nhằm nhân rộng trên địa bàn. Đồng thời qua hệ thống thông tin đại chúng thường xuyên tiếp nhận ý kiến của độc giả, khán thính giả để phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn và tiến hành điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm; Phối hợp tuyên truyền PCMT, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã xây dựng và tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi về thực hiện nghị quyết liên tịch số 01/TW” cho cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ và lực lượng công an các cấp cơ sở, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, PCMT, phòng chống bạo lực gia đình; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức triển khai chương trình hoạt động PCMT. Tổ chức tuyên truyền vận động cho hầu hết các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trường học không có tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy. Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền, thực hiện nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng, khu dân cư”. Tổ chức cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng, tích cực vận động các hội viên tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTT tại cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa; vận động gia đình hội viên tham gia công tác quản lí giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội, không có tệ nạn ma túy. Tổ chức tập huấn cho các cán bộ hội viên, các hộ, các khu phố , thôn, buôn về quản lí, giáo dục con em nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với bản thân người nghiện, gia đình và xã hội. Vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ cùng với các nguồn vốn nhà nước xóa đói giảm nghèo giúp cho các hộ gia đình có người nghiện ổn định và phát triển kinh tế gia đình; Kế hoạch tuyên truyền giáo dục về PCMT hàng năm đều được các địa phương triển khai mạnh mẽ, tập trung tại những địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy, trong các trường học, các cơ quan doanh nghiệp có đông công nhân làm việc. Đặc biệt, trong tháng cao điểm và ngày toàn dân PCMT 26/6 hàng năm đều tổ chức nhiều hoạt động huy động đông đảo các ban ngành, đoàn thể địa phương ra quân tạo khí thế, biểu dương lực lượng trong công tác PCMT. Các Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện cũng đã chủ động phối kết hợp với Ban chỉ đạo cấp huyện, xã, phường, thị trấn và Đài Truyền thanh Truyền hình tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp để toàn dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm phòng, chống ma túy ở địa phương, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội. Trong đó chú trọng lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền thông qua các cuộc mít tinh, diễu hành, băng rôn, khẩu hiệu, phát hành tài liệu tờ rơi và các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tại thôn bản, khu phố...
Trong 5 năm qua, các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương đã phối hợp tổ chức tuyên truyền cho 800.000 lượt người trong đó có 90.000 lượt cán bộ, công nhân viên chức; 180.000 học sinh, sinh viên các bậc học, đoàn viên thanh niên; 250 sỹ quan, hạ sỹ quan quân đội; 12.000 lượt hội viên các chi Hội liên hiệp phụ nữ cơ sở và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Việc tổ chức tuyên truyền được đẩy mạnh trong các đợt  cao điểm và tháng hành động PCMT hàng năm cùng với việc tổ chức mit-tinh ra quân diễu hành biểu dương lực lượng, tạo khí thế áp đảo tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy.
Công tác tuyên truyền PCMT trên địa bàn tỉnh được triển khai liên tục, mạnh mẽ, sâu rộng từ đó  đã có tác động nâng cao nhận thức xã hội về tác hại của ma tuý và ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh triệt phá các loại tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và ngày một hiệu quả hơn. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền PCMT 5 năm qua, xác định mục tiêu yêu cầu cần đạt trong công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức PCMT trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh đã đưa ra định hướng: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội biến nhận thức thành hành động cụ thể thiết thực. Thời gian tới, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền huy động sự tham gia tích cực hơn nữa của cả hệ thống chính trị, các sở ngành, các địa phương, để  phát huy khả năng đóng góp có hiệu quả của toàn xã hội vào công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam