Lâm Đồng xây dựng hơn 2 700 căn nhà đại đoàn kết tặng người nghèo