Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Ký kết chương trình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020. 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh và huy động sức mạnh toàn dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững địa phương, đất nước. Đồng thời cụ thể hoá các nội dung của Chương trình phối hợp số 20/CTrPH-MTTW-BTNMT ngày 26/12/2016 giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2020.

Chiều ngày 17/8/2018, tại Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban An toàn giao thông và Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức ký kết chương trình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 và triển khai công tác thẩm định, đánh giá, công nhân mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư năm 2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban An toàn giao thông và Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

(Đ/c Trương Thành Được – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và đ/c Huỳnh Ngọc Hải – Giám đốc Sở TN&MT thay mặt lãnh đạo 02 cơ quan ký kết chương trình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi  trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020)

Theo đó, trong giai đoạn 2018 – 2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban An toàn giao thông và Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nắm vững và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn mới. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nguồn lực của các tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư nhằm cụ thể hóa và thực hiện tốt Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; tiếp tục triển khai các nội dung “Các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng đồng hành thực hiện an toàn giao thông”, góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân rộng và phát huy mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư trong thời gian tới…cách thức tiến hành việc thẩm định, công nhận mô hình mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư năm 2018, công tác hỗ trợ tuyên truyền và các nguồn lực khác nhằm phát huy tính hiệu quả của các mô hình trên trong thời gian tới.