Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 
Với tinh thần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mang tính chất toàn dân, toàn diện, đúc kết và kế thừa kinh nghiệm. Tại Lâm Đồng, cuộc vận động đã sớm được phát động, xây dựng mô hình điểm và nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia. 
 
Coi đây là một tiêu chí để đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm
 
5 nội dung của cuộc vận động:
- Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.
- Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái.
- Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
- Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
- Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Qua tổng kết 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Trung ương nhận thấy vẫn còn những hạn chế như: sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy có lúc có nơi chưa sâu sát và thường xuyên. Sự phối hợp giữa chính quyền và MTTQ cùng cấp ở nhiều nơi hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp với các tổ chức thành viên và MTTQ chưa đồng bộ, còn chồng chéo về nội dung và đối tượng vận động, một bộ phận hộ nghèo còn thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa quyết tâm thoát nghèo.

 
Để cuộc vận động có sức lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 10 yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh, chỉ đạo, phối hợp với MTTQ thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động.
 
Ngay sau khi có Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, ngày 17/2/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Chỉ thị số 16 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
 
Theo đó, UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch chương trình tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai cuộc vận động tại các xã, phường, thị trấn và khu dân cư trong tỉnh. Trong đó, có 117 xã, 992 thôn thực hiện các tiêu chí nội dung xây dựng nông thôn mới và 30 phường, thị trấn, 577 tổ dân phố triển khai xây dựng tiêu chí đô thị văn minh.
 
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: Trọng tâm năm 2017 là tập trung triển khai xây dựng các mô hình điểm thực hiện cuộc vận động. Đó là 2 địa phương Đức Trọng làm điểm về xây dựng nông thôn mới và thành phố Đà Lạt làm điểm về xây dựng đô thị văn minh. Đặc biệt, Ban Thường trực MTTQ tỉnh và các huyện, thành phố đã thống nhất xây dựng một số mô hình cấp xã về “phát triển kinh tế”, “giúp nhau vươn lên thoát nghèo”, “bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông”... Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, huy động các nguồn lực, động viên toàn dân tham gia xây dựng khu dân cư và xã, phường, thị trấn phát triển mọi mặt, trở thành mô hình kinh nghiệm tốt để đến năm 2018 tổ chức nhân rộng đến 147 xã, phường, thị trấn và 100 khu dân cư trong tỉnh.
 
Mục tiêu đến năm 2020 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 8 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 77% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 90% tổ dân phố, 80% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
 
Thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, chỉnh trang đô thị
 
Vinh dự là địa phương được chọn làm điểm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thành phố Đà Lạt đã chọn những nội dung cụ thể, sát với tình hình đặc điểm của vùng đô thị, vùng nông thôn để vận động. Ông Trần Đình Dũng - Chủ tịch UBMTTQ thành phố Đà Lạt cho biết: Bên cạnh việc phát huy những tiềm lực sẵn có về xây dựng thực hiện phong cách người Đà Lạt “thân thiện - hiền hòa - mến khách”, MTTQ thành phố đã phát động rộng khắp tới 16 phường, xã và 249 thôn, tổ dân phố thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, xây dựng nét đẹp ứng xử văn minh, đạo đức trong sản xuất, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vận động nhân dân cam kết thực hiện chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, trồng hoa, cây xanh giữ gìn vệ sinh môi trường... thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Ban Thường  trực UBMTTQ tỉnh. 
 
Theo tinh thần ấy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận nhấn mạnh: Trước yêu cầu và nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, việc triển khai thực hiện cuộc vận động là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo và nội lực của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu đối với các cấp ủy Đảng, tăng cường công tác lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động; gắn trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong lãnh, chỉ đạo phối hợp tổ chức thực hiện cuộc vận động ở các cấp, từng cơ quan, đơn vị; coi đây là một tiêu chí để đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và từng đảng viên. Thường trực Tỉnh ủy cũng bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian tới, phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” sẽ lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh và mang lại những kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh trật tự được giữ vững và tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.
 
NGUYỆT THU