Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội 

Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng chính quyền, trong đó, tập trung chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội.


Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), qua đó, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương pháp thực hiện bằng hình thức giám sát liên thông 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) gắn với phát động phong trào nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2018, đầu năm 2019, MTTQVN tỉnh thống nhất với HĐND, UBND tỉnh về nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2019 của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trước khi trình Tỉnh ủy phê duyệt Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2019. Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố triển khai kế hoạch thực hiện giám sát chuyên đề năm 2019. Tiến hành triển khai hoạt động giám sát về thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt và rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật có liên quan đến ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn tỉnh, gắn với phát động phong trào trong Nhân dân. Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân ra quân thu gom, xử lý rác thải, chất thải, vệ sinh môi trường... Những việc làm này được sự quan tâm, hưởng ứng và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các địa phương cơ sở. Đến nay, cấp tỉnh đã tổ chức giám sát và tổ chức phát động ra quân hưởng ứng thu gom rác thải, vệ sinh bảo vệ môi trường tại một số địa phương thuộc TP Đà Lạt, huyện Lạc Dương. MTTQ các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền triển khai giám sát và phát động ra quân thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, đồng thời hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện. Cách giám sát này được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng tình hưởng ứng cao... Cũng thời gian qua, MTTQVN tỉnh đã tham gia góp ý 12 dự thảo văn bản do Trung ương, HĐND - UBND tỉnh và các sở, ngành đề nghị. Đó là: góp ý dự thảo về quy định tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Đề án triển khai thực hiện việc sắp xếp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp giữa năm...

Đi đôi với hoạt động giám sát và phản biện xã hội, MTTQ và các tổ chức thành viên còn tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ động phối hợp hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, trong đó chú trọng phát huy dân chủ trực tiếp của Nhân dân. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực; quyền làm chủ của người dân ở cơ sở được chính quyền tôn trọng, cùng bàn bạc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, nổi bật là trong xây dựng nông thôn mới, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo, phát huy, tăng cường vai trò giám sát, thực hiện dân chủ cơ sở; hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Bán giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn được củng cố tổ chức, hướng dẫn tạo điều kiện hoạt động. Ban Thanh tra nhân dân tổ chức giám sát, kiểm tra 122 vụ, việc ở các địa bàn cơ sở; qua đó kiến nghị xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, thất thoát, sử dụng không đúng mục đích. Ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát 185 công trình dự án đầu tư xây dựng tại các xã, phường, thị trấn với các nguồn vốn do Nhân dân đóng góp, vốn Nhà nước và Nhân dân cùng làm, một số công trình 100% vốn Nhà nước đầu tư. 

Tuy đạt một số kết quả tích cực song hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên ở cơ sở vẫn còn một số mặt hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới, đó là: hiệu quả chưa cao; giám sát các công trình xây dựng cơ bản; công tác quản lý, bảo vệ rừng... chưa kịp thời, còn mang tính chủ quan.