Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức tiếp nhận ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch Covid 19” 

Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp đã vào cuộc quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh CoVid-19, nhất là công tác vận động nguồn lực để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống lây lan, điều trị bệnh nhân mắc dịch bệnh CoVid-19. Kết quả bước đầu đã tạo nên sức mạnh tinh thần đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh CoVid-19 trong thời gian qua.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân tham phòng, chống dịch Covid-19 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sáng ngày 03/4/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch Covid 19” của các tổ chức, cơ quan đơn vị và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh với số tiền 715.000.000 đồng (tính đến sáng ngày 03/4/2020). Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, tích cực chung tay hành động cùng Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

* Một số hình ảnh tại buổi tiếp nhận: