Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 
Nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn tỉnh năm 2016; chiều ngày 23/2/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Cục Thuế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến Binh tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Hoàng Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Từa - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Chi Cục Thuế các huyện, thành phố trong tỉnh.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trên cơ sở chương trình phối hợp, trong năm 2016 ngành thuế tiếp tục phối hợp với MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh các cấp bám sát mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách của cấp ủy, chính quyền, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế. Các Chi cục thuế đã triển khai công tác phối hợp với Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam; Hội LHPN và Hội CCB địa phương ban hành kế hoạch, có đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong việc tham gia quản lý thuế trên địa bàn vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Nhiều địa phương, cơ sở tích cực đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện các quy chế, chương trình, kế hoạch đã ký kết, qua đó đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên; các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hộ gia đình và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế. Nhiều nơi thường xuyên phối hợp tổ chức đánh giá tình hình thu ngân sách trên địa bàn, gắn phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trở thành tiêu chí bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa đã có tác động tích cực đến phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế. Các vấn đề thắc mắc của nhân dân đã được Ban vận động chủ động giải thích ngay nên hạn chế tình trạng thắc mắc khiếu nại tập thể, không có những ðiểm nóng trên ðịa bàn. Công tác phối hợp ðýợc nhân dân ðồng tình ủng hộ. Công tác phối hợp giữa các Đội thuế với Ban công tác Mặt trận và Chi hội tổ chức thành viên ở các thôn, tổ dân phố vận động nhân dân thi đua nộp thuế môn bài, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại các điểm dân cư tập trung đã được nhân dân đồng tình ủng hộ mang lại hiệu quả, đảm bảo tiến độ thu ở từng địa bàn, hoàn thành công tác thu nộp trước thời hạn.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền pháp luật thuế chưa cải tiến nhiều về hình thức nên thiếu sinh động, lôi cuốn người nghe; nhận thức của một bộ phận quần chúng nhân dân về pháp luật thuế còn hạn chế nên vẫn còn tình trạng nợ đọng, dây dưa, chiếm dụng tiền thuế; cán bộ làm công tác Mặt trận, tổ chức thành viên ở các thôn, tổ dân phố chủ yếu kiêm nhiệm, kinh phí dành cho công tác tuyên truyền hạn chế  nên chưa có nguồn hỗ trợ tạo điều kiện cho cán bộ tổ chức thành viên tham gia công tác.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa, bộ vét và văn bản

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế đến các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân, xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế trong mọi đối tượng, động viên nhân dân hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn cấp cơ sở, cán bộ công chức MTTQ và các đoàn thể, nhất là Ban Công tác Mặt trận và các Chi hội đoàn thể ở các thôn, tổ dân phố thực hiện rõ trách nhiệm thành viên Hội đồng tư vấn thuế ở xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp với các Đội, Tổ thu thuế tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt đoàn thể, câu lạc bộ, tổ tự quản tại cộng đồng; tổ chức ngày hội thu thuế...; quyết tâm thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí..., không để tình trạng nợ đọng, thất thu thuế tại địa phương.

Đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: H.Y

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang đứng

Nhân dịp này Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Cục Thuế đã quyết định khen thưởng đối với 58 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2016.