Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và UBMTTQVN tỉnh năm 2017 

Sáng ngày 9/4/2018, tại hội trường Ban Dân tộc, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và UBMTTQVN tỉnh năm 2017; đồng chí Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bon Yo Soan – Phó Trưởng Ban Dân tộc chủ trì hội nghị.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong năm 2017, thực hiện các nội dung chương trình phối hợp, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc; công tác vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12, Chị thị 05-CT/TW cho hơn 850 đại biểu trong đó có người uy tín trong đồng bào dân tộc. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động người tiêu biểu, người uy tín và con dân tộc thi đua lao động, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo giữ gìn ANTT gắn với với thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp triển khai và thực hiện tốt Kết luận số 01 ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ về công tác dân tộc; Chỉ thị 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2017, hội nghị cũng đã thảo luận, đề xuất những biện pháp, kinh nghiệm khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp trong năm qua và đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch phối hợp 2018.